Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Сучасні видання викладачів кафедри


  Перехідні процеси в системах електропостачання  
Електрифікація гірничих робіт Перехідні процеси в системах електропостачання Особливі режими електричних мереж
Тенденції розвитку енергетики України Transients in Electric Power Supply Systems. Volume I Transients in Electric Power Supply Systems
Електричні мережі систем електропостачання Розрахунки електричних мереж систем електропостачання Електричні мережі систем електропостачання
Електропостачання гірничих підприємств Системи ефективного енергозабезпечення вугільних шахт Електрообладнання та електропостачання підземних гірничих робіт
Режими електроспоживання вугільних шахт Проблеми сучасної енергетики. Частина один. Проблеми сучасної енергетики. Частина два.
Системи енергоменеджменту вугільних шахт Системи енергоменеджменту та їх математичне забезпечення Енергозбереження
Енергозбереження Енергетичні ресурси України Електричні апарати

Сучасні видання за участю викладачів кафедри

Електрифікація гірничого виробництва. Т. 1 Електрифікація гірничого виробництва. Т. 2 Електромагнітна сумісність у системах електропостачання
Транспорт на гірничих підприємствах Енергоефективність вуглеводневого палива Енергоефективність та відновлювані джерела енергії
Стратегія енергозбереження в Україні Енергетична безпека держави: високоефективні технології видобування, постачання і використання природнього газу  

Вся видавнича діяльність кафедри


Видавнича діяльність на кафедрі здійснюється з моменту її створення. Вона віддзеркалює результати наукової та педагогічної роботи колективу з початку 1920-х років минулого сторіччя. Нижче приведено основні роботи багатьох вчених кафедри, які працювали над створенням машин і апаратів для електричного зварювання, досліджували електричні приводи підйомних машин, екскаваторів, транспортно-відвальних мостів, обстежували і налагоджували шахтні підйомні машини, створювали електричні вимірювальні прилади для шахт, досліджували освітлення гірничих виробок, удосконалювали електропостачання шахт, розробляли та впроваджували нові типи електроустаткування, підвищували ефективність електроспоживання на підприємствах вугільної та гірничо-металургійної промисловості.

Співробітники кафедри мають 3 наукових відкриття, більше 200 авторських свідоцтв і патентів. Щорічно друкуються близько 10 публікацій в іноземних журналах.

Видані кафедрою підручники, навчальні посібники і монографії умовно можна поділити на декілька напрямів.


Підземне електроустаткування


Електрифікація підземних установок – основна енергетична база комплексної механізації й автоматизації гірничих робіт. Сучасні шахти і рудники – потужні споживачі електричної енергії, що мають характерні риси, пов’язані з підземними умовами роботи машин і механізмів (газове і пилове середовище, водоінтенсівність), і низку інших специфічних гірничо-геологічних факторів. Специфікою умов підземних виробок шахт і рудників, особливо небезпечних за газом або пилом, обумовлено ряд вимог до електропостачання і виконання рудникового електроустаткування (вирішення проблем, пов’язаних з безпечним застосуванням електроенергії, захистом персоналу від ураження електричним струмом і т.п.). Розроблено та впроваджено на шахтах і рудниках різноманітні види рудникового електрообладнання та наукові методи безпечного застосування електроенергії в підземних виробках шахт і рудників. Цим проблемам присвячено наступні роботи:


 1. Забезпечення безпеки та ефективності шахтних електроустановок / Є.О.Вареник, С.І.Випанасенко, В.С.Дзюбан, Н.А.Шидловська, Ф.П.Шкрабець. За ред. академіка Г.Г.Півняка. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004.


Рудниковий транспорт


Пріоритетними в галузі розвитку енергетики України залишаються питання, пов’язані з прискоренням темпів росту видобутку корисних копалин і підвищення ефективності роботи гірничовидобувної промисловості. Вирішення цих задач нерозривно пов’язане з подальшим технічним переозброєнням шахт і рудників на базі широкого впровадження ефективних методів підземної розробки корисних копалин із застосуванням високопродуктивних видобувних комплексів і потужного самохідного обладнання.

У комплексі питань щодо технічного переозброєння гірничовидобувної промисловості велике значення має удосконалення транспортних систем за рахунок завершення конвеєризації на ділянках і похилих виробках, впровадження потокової технології локомотивної відкатки, широкого застосування самохідних транспортних машин, комплексної механізації робіт на допоміжному транспорті та прогресивної організації робіт. Все це створює умови для подальшого зниження трудо­місткості робіт на підземному транспорті. Ці й інші проблеми розглянуто у таких роботах:


 1. Півняк Г.Г., Випанасенко С.І., Ерліх Є.М. Підвищення енергетичної ефективності і надійності шахтного транспорту з індуктивною передачею енергії. Монографія. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004.
 2. Півняк Г.Г., Біліченко М.Я. Транспорт на гірничих підприємствах: Підручник для вузів, 3-є вид. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005.


Електропривод


Основні завдання розвитку електроприводу в гірничій промисловості випливають із загальної задачі – інтенсифікації усіх виробничих процесів на базі комплексної механізації й автоматизації з метою досягнення високої продуктивності праці та зниження собівартості продукції. Цьому сприяли роботи:


 1. Півняк Г.Г., Кириченко В.І. Електромеханічні системи енерго-напружених барабанних млинів. – Дніпропетровськ: НГА України, 2000.Електрифікація гірничих підприємств


Електрифікація гірничих підприємств має важливе значення як енергетична основа комплексної механізації й автоматизації технологічних процесів. Удосконалення систем електропостачання здійснюється в напрямі збільшення їх пропускної здатності на основі підвищення номінальної напруги розподільних і низьковольтних мереж з одночасним підвищенням допустимої потужності короткого замикання в шахтах, покращення електроспоживання завдяки енергозаощаджувальним заходам. Цьому присвячено роботи:


 1. Разумний Ю.Т. Режими електроспоживання вугільних шахт: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГАУ, 2002.
 2. Системи ефективного енергозабезпечення вугільних шахт / Г.Г. Півняк, Ф.П. Шкрабець, В.Т. Заїка, Ю.Т. Разумний. За ред. акад. НАН України Г.Г. Півняка. – Дніпропетровськ: НГУ, 2004.
 3. Електрифікація гірничих робот: Підручник. Вид. 2-е, допрц. та доп. / Г.Г. Півняк, М.М. Білий, Л.П. Ворохов, В.Т. Заїка, Ю.М. Зражевський, Ю.Т. Разумний, А.Я. Рибалко, В.І. Тесленко, Ф.П. Шкрабець. – Дніпропетровськ: НГУ, 2005.
 4. Півняк Г.Г., Білий М.М., Бажін Г.М. Електропостачання гірничих підприємств. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2008.
 5. Білий М.М. Електрообладнання та електропостачання підземних гірничих робіт. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2010.


Збагачення корисних копалин


З погіршенням якості корисних копалин, що видобуваються, ускладнюються технологічні процеси їхньої переробки, створюються і застосовуються нові машини й апарати, які мають високу ефективність та низьку енергоємність. А швидкий розвиток гірничозбагачувальних технологій визначає необхідність систематичного підвищення рівня знань у галузі збагачення корисних копалин. Ці й інші проблеми знайшли відображення у наступних роботах:


 1. Півняк Г.Г, Кириченко В.І. Електромеханічні системи енерго-напружених барабанних млинів. – Дніпропетровськ: НГАУ, 2000.
 2. Півняк Г.Г., Кириченко В.І. Ресурсозбереження та інтенсифікація процесів подрібнення. – Дніпропетровськ: НГА України, 2001.
 3. Подрібнювання. Енергетика і технологія: Навч. посібник / Г.Г. Півняк, Л.А. Вайсберг, В.І. Кириченко, П.І. Пілов, В.В. Кириченко. – Дніпропетровськ: НГУ, 2006.


Перехідні процеси, мережі та системи електропостачання


Перехідні процеси – складова режимів роботи системи електропостачання промислового підприємства. Вони істотно впливають на вибір її структури, пропускну спроможність, захист і протиаварійну автоматику.

Уміння та навички давати процесам розрахункову оцінку, визначати основні показники для керування перехідними процесами дозволяють забезпечити високу якість електроенергії у споживачів відповідно до технологій виробництва.

Підручник «Перехідні процеси в системах електропостачання» у 2005 р. отримав Державну премію України в галузі науки і техніки.

Основні питання, що відображені у нижченаведеній літературі, присвячено також мережам і системам електропостачання – це їх будова, визначення параметрів і режимів роботи; викладення основ їх проектування, методів підвищення економічності та надійності; ознайомлення з фізичною сутністю явищ, що супроводжують процес виробництва, розподілу і споживання електроенергії; конструкції елементів ліній електропередачі.


 1. Розрахунки електричних мереж систем електропостачання / Г.Г. Півняк, Н.С. Волотковська, Г.А. Кігель, А.В. Коротун. – Київ: ІЗМН, 1998.
 2. Перехідні процеси в системах електропостачання: Підручник для вузів. Вид. 2-е, доправ. та доп. / Г.Г. Півняк, В.М. Винославський, А.Я. Рибалко, Л.І. Несен. За ред. академіка НАН України Г.Г. Півняка. – Дніпропетровськ: НГА України, 2000.
 3. Півняк Г.Г., Кігель Г.А., Волотковська Н.С. Розрахунки електричних мереж систем електропостачання: Навч. посібник. За ред. Г.Г. Півняка. 2-е вид. перероб. та доп. – Дніпропетровськ: НГУ, 2002.
 4. Півняк Г.Г., Кігель Г.А., Волотковська Н.С. Електричні мережі систем електропостачання. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2003.
 5. Електричні мережі систем електропостачання: Навч. посібник / Г.Г. Півняк, Г.А. Кігель, Н.С. Волотковська и др. За ред. академіка НАН України Г.Г. Півняка. – Дніпропетровськ: НГУ, 2003.
 6. Математичне моделювання електромагнітних процесів передачі енергії: Навч. посібник / Г.Г. Півняк, М.Г. Поляков, А.Я. Рибалко і др. За ред. акад. НАН України Г.Г. Півняка. – Дніпропетровськ: НГУ, 2003.
 7. Комп’ютерне моделювання та розрахунок перехідних процесів в автоматичних системах / Р. Тадеушевич, Г.Г. Півняк, В.В. Ткачов, В.Г. Шаруда. – Дніпропетровськ: НГУ, 2003.
 8. Krzysztof Oprzędkiewicz. Комп’ютерне моделювання та розрахунок перехідних процесів в автоматичних системах / Г.Г. Півняк, Р. Тадеушевич, В.В. Ткачов, В.Г. Шаруда. – Kraków: Wydawnictwa AGH, 2004.
 9. Transients in Electric Power Supply Systems. Volume 1: the textbook for institutions of higher education / G.Pivnyak, V. Vinoslavskiy, A. Rybalko, L. Nesen; under the general editorship of G. Pivnyak. Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine. Editorship of the English version and terminology by O. Ivanov and S. Kostritskaya. – 4th edition: Translation from Ukrainian. – Dnipropetrovsk: National Mining University, 2005.
 10. Експлуатація електроустановок / Г.Г. Півняк, А.В. Журахівський, Г.А. Кігель, Б.М. Кінаж, А.Я. Рибалко, Ф.П. Шкрабець, З.М. Бахор – Дніпропетровськ: НГУ, 2005.
 11. Особливі режими електричних мереж / Г.Г. Півняк, А.К. Шидловський, Г.А. Кігель та ін. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009.


Електричні машини та електрообладнання


Цей розділ присвячено проблемам, пов’язаним зі створенням і впровадженням прогресивних засобів систем електрифікації в різних галузях господарства і, в першу чергу, гірничій промисловості.


 1. Півняк Г.Г., Довгань В.П., Шкрабець Ф.П. Електричні машини. – Дніпропетровськ: НГУ, 2003.
 2. Експлуатація електроустановок / Г.Г. Півняк, Г.А. Кігель, Б.М. Кінаш, А.Я. Рибалко, Ф.П. Шкрабець, З.М. Бахор, А.В. Журахівський – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005.


Проблеми енергозбереження та електроенергетики


Електротехнологічні процеси – найбільш енергоємні, тому підвищення ефективності використання електричної енергії в цих процесах є важливою ланкою в реалізації задачі її економії. Зазначені процеси отримали широке розповсюдження у багатьох галузях промисловості, побуті й сільському господарстві. З розвитком науково-технічного прогресу роль і місце електротехнологічних процесів будуть постійно зростати, тому що ці процеси найбільш чітко автоматизуються і дозволяють отримувати продукцію найвищої якості.

Література з цього питання узагальнює дослідження в галузі розробки, проектування й експлуатації електрообладнання електротехнологічних установок та їх систем електропостачання, подає теоретичні та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності використання електроенергії в електротехнологічних процесах, застосовуваних на підприємствах різних галузей промисловості.


 1. Півняк Г.Г., Земба А., Дудля М.А. Раціональне використання енергії та навколишнього середовища: Навч. посібник – Дніпропетровськ: НГУ, 2002.
 2. Pivnjak G., Zieba A., Dudla N. Racjonalizacja uzytkowania energii i srodowisko – Krakow-Dniepropietrowsk, 2002.
 3. Півняк Г.Г., Бешта О.С., Тулуб С.Б. Цифрова ідентифікація параметрів електромеханічних систем в задачах енерго- і ресурсозбереження: Монографія. – Дніпропетровськ: НГУ, 2004.
 4. Паливно-енергетичний комплекс України в контексті глобальних енергетичних перетворень. Енергетика України на початку ХХІ століття. Ч.ІІ. / Г.Г. Півняк, А.К. Шидловський, Б.С. Стогній, М.М. Кулик, О.В. Кириленко, С.П. Денисюк, Г.К. Вороновський. – Киев: Українські енциклопедичні знання, 2004.
 5. G. Pivnjak, M. Kaliski, A. Zięba, L. Mieszczerjakow, M. Dudla. Diagnostyka urządzeń wiertniczych. – Kraków, Dniepropietrowsk, wydawca: Lettra-Graphic, Kraków, 2004.
 6. Шидловський А.К., Випанасенко С.І., Ворохов Л.П. Тенденції розвитку енергетики України: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2005.
 7. Шидловський А.К., Випанасенко С.І., Іванов О.Б. Енергетичні ресурси України: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2005.
 8. Крижанівський Є.І., Разумний Ю.Т. Енергоефективність вуглеводневого палива: Монографія. – Дніпропетровськ: НГУ, 2005.
 9. Енергетична безпека держави: високоефективні технології видобування, постачання і використання природного газу / Є.І. Крижанівський, М.І. Гончарук, В.Я. Грудз, Ю.Т. Разумний. – Київ.: Інтерпрес ЛТД, 2006.
 10. Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали у 2-х томах. Загальні засади енергозбереження. Монографія. / Г.Г. Півняк, А.А. Делійський, І.М. Карп, Ю.П. Корчевой, С.І. Випанасенко, В.Т. Заїка, Ю.Т. Разумний та інші. Т.1. – Київ: Академперіодика, 2006.
 11. Життя в науці і освіті. Спогади про С.А.Волотковського / Г.Г. Півняк, В.Д. Трифонов, Д.В. Трифонов, М.М. Білий, Г.А. Кігель. – Дніпропетровськ: НГУ, 2006.
 12. Тулуб С.Б., Разумний Ю.Т., Рухлов А.В. Проблеми сучасної енергетики. Навч. посібник у 2 ч. – Дніпропетровськ: НГУ, 2007. Ч.1.
 13. Тулуб С.Б., Разумний Ю.Т., Рухлов А.В. Проблеми сучасної енергетики. Навч. посібник у 2 ч. – Дніпропетровськ: НГУ, 2007. –Ч.2.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт