Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуУДК 621.31:622(035)
ББК 31.2:332
П11

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник (лист № 1.4/18 Г- 2109 від 29.11.07 p.).


Рецензенти:

С.П. Шевчук, завідувач кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв Національного технічного університету України "КПІ", д-р техн. наук, проф.;

B.М. Герасимович, провідний інженер електротехнічного відділу ДВАТ "Дніпродіпрошахт", канд. техн. наук.

C.Т. Толмачов, завідувач кафедри електротехніки Криворізького технічного університету, д-р техн. наук, проф.

П 11  

Півняк Г.Г., Білий М.М., Бажін Г.М.

Електропостачання гірничих підприємств: Довідковий посібник. - Д.: Національний гірничий університет, 2008. - 550 с.


ISBN 978-966-350-095-9

Уміщено основні відомості про терміни і визначення у галузі вибухозахищеного і рудникового електрообладнання, технічні дані, параметри та характеристики електричних машин, трансформаторів, електричних апаратів, провідників, а також матеріали для розробки головних схем та конструкцій підстанцій і розподільних пунктів гірничих підприємств. Наведено методи розрахунків нормальних і аварійних режимів роботи електроустановок як рудникового, так і загальнопромислового призначень, особливості визначення техніко-економічних показників, освітлення.

Може бути корисним студентам гірничих та електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також інженерно-технічним працівникам у сферах експлуатації та ремонту електрообладнання.


ББК 31.2:332
  ISBN 978-966-350-095-9 © Півняк Г.Г., Білий М.М., Бажін Г.М., 2008
© Національний гірничий університет, 2008Зміст

Основні скорочення
5

Передмова
7

1 .Загальні дані для розрахунків
8

1.1. Умовні графічні та літерні позначення в електричних схемах
8
1.2. Нормовані параметри і характеристики 33
1.3. Дані для розрахунків електричних навантажень 41
1.4. Визначення розрахункових параметрів елементів електричних кіл за паспортними даними 53
1.5. Типові криві для визначення струмів короткого замикання 56
1.6. Вплив електродвигунів на значення струмів короткого замикання 62
1.7. Класифікація споживачів та їх категорії за безперебійністю електропостачання (ВНС 12.25.003-80) 65
1.8. Виконання електротехнічного обладнання 70
1.9. Міжнародна система одиниць 77

2. Силові трансформатори та пересувні трансформаторні підстанції
81

2.1. Загальні відомості
81
2.2. Допустимі навантаження трансформаторів у сталому режимі 86
2.3. Допустимі систематичні навантаження трансформаторів з нормальним скороченням терміну служби 87
2.4. Силові трансформатори 105
2.5. Комплектні та пересувні трансформаторні підстанції 114
2.6. Освітлювальні апарати та пускові агрегати 127

3. Електродвигуни
129

3.1. Загальні відомості
129
3.2. Асинхронні двигуни 133
3.3. Синхронні електродвигуни 161
3.4. Двигуни постійного струму 166
3.5. Показники надійності електродвигунів 174

4. Кабелі, проводи, шини та шинопроводи
176

4.1. Загальні відомості
176
4.2. Силові кабелі з просоченою паперовою ізоляцією 178
4.3. Силові кабелі з пластмасовою ізоляцією 186
4.4. Силові кабелі з гумовою ізоляцією 188
4.5. Силові гнучкі кабелі для гірничих розробок 190
4.6. Кабелі контрольні, сигнальні та блокування 193
4.7. Ізольовані проводи 198
4.8. Неізольовані проводи для ліній електропередачі 204
4.9. Шини та шинопроводи 208
4.10.Електричні параметри кабелів, шин та шинопроводів, повітряних ліній електропередачі 217

5. Розподільні пристрої та комутаційні апарати напругою до 1000 В
243

5.1. Рубильники та роз’єднувачі
243
5.2. Запобіжники 245
5.3. Автоматичні вимикачі 247
5.4. Рудникові автоматичні вимикачі та реле витоку струму 254
5.5. Магнітні пускачі та контактори загального призначення 256
5.6. Розподільні пристрої та розподільні пункти 259
5.7. Пускачі рудникові та станції керування 264
5.8. З’єднувальні муфти, апаратура розгалуження, кнопкові пости, блоки керування 268

6. Комутаційні апарати та розподільні пристрої напругою вище 1000 В
278

6.1. Роз’єднувачі та вимикачі навантаження
278
6.2. Високовольтні вимикачі 280
6.3. Комплектні розподільні пристрої загального призначення 294
6.4. Комплектні розподільні пристрої рудникового виконання 364

7. Конденсаторні установки, реактори та інше устаткування підстанцій
369

7.1. Конденсаторні установки
369
7.2. Реактори 371
7.3. Розрядники та обмежувачі напруги 386
7.4. Зарядні та зарядно-розрядні перетворювачі 388
7.5. Тягові перетворювальні агрегати 391
7.6. Вимірювальні трансформатори 392
7.7. Електровимірювальні прилади 405
7.8. Система вимірювань на підстанціях 411

8. Електричне освітлення
414

8.1. Загальні відомості
414
8.2. Джерела світла 423
8.3. Освітлювальні прилади 426
8.4. Світлотехнічні розрахунки 433
8.5. Розрахунок освітлювальних мереж 437

9. Схеми електропостачання гірничих підприємств
442

9.1. Схеми зовнішнього електропостачання шахт
442
9.2. Схеми електропостачання споживачів комплексу поверхні шахт 450
9.3. Електропостачання підземних споживачів 459
9.4. Електропостачання видобувних та підготовчих дільниць 467
9.5. Схеми електропостачання розрізів 492
9.6. Схеми електропостачання збагачувальних фабрик 510

10. Техніко-економічні розрахунки
520

10.1. Показники надійності елементів систем електропостачання
520
10.2. Тарифікація електричної енергії 526
10.3. Оцінка економічної ефективності проектних рішень 532
10.3.1. Загальні принципи оцінки економічної ефективності 532
10.3.2. Статичні методи оцінки економічної ефективності 533
10.3.3. Динамічні методи оцінки економічної ефективності 539

Список літератури
548Передмова

Довідник призначений для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0906 Електротехніка, 0922 Електромеханіка, 0902 Інженерна механіка та 0903 Гірництво.

У системах електропостачання підприємств гірничо-видобувної промисловості за останні роки внаслідок застосування у розподільних мережах більш високої напруги та підвищення одиничної потужності споживачів відбулися значні зміни. Усе це позначилося як на основних принципах електропостачання й електрообладнанні, що при цьому використовується, так і на побудові схем розподілу електроенергії в умовах відкритих і підземних гірничих робіт.

Довідник містить дані з електричних машин, трансформаторів, комутаційних апаратів, провідників, витяги з державних стандартів, каталогів виробників електрообладнання, Правил технічної експлуатації, ПУЕ, іншої нормативно-технічної документації та розробок, які найчастіше використовуються при проектуванні. Усі позначення типів та марок обладнання, кабельно-провідникової продукції та інших систем подано згідно з маркуванням їх у каталогах та документацією підприємств-виробників.

У посібнику також наведені методика визначення навантажувальної здатності трансформаторів та методика техніко-економічних розрахунків при порівнянні варіантів електропостачання.

Автори вважають, що систематизований довідковий матеріал додасть суттєву допомогу студентам вищих навчальних закладів при виконанні курсових і дипломних проектів або робіт, індивідуальних завдань тощо.

Довідкові дані також можуть бути використані фахівцями, які працюють у сфері проектування, експлуатації і ремонту систем електропостачання та електрообладнання.

При складанні рукопису був урахований багаторічний досвід керівництва курсовим та дипломним проектуванням студентів. Слід додати, що наявність цього посібника не звільняє студентів від використання каталогів, державних стандартів, технічної інформації заводів, наведених даних проектних організацій та інших матеріалів при вирішенні окремих питань з проектування систем електропостачання гірничих підприємств.

Зміст цього посібника був обговорений на розширеному засіданні кафедри систем електропостачання, де брали участь викладачі інших кафедр електротехнічного факультету Національного гірничого університету (НГУ).

Автори вдячні за допомогу співпрацівникам кафедри систем електропостачання НГУ - доц. Я.С Горбунову та старш. лаб. В.Г Магдиній.

Перше видання такого типу навчального посібника є досить складною роботою, при виконанні якої не виключене появлення окремих недоліків. Тому автори з вдячністю отримають зауваження, які просять надсилати за адресою: 49005, Дніпропетровськ, просп. К.Маркса, 19, Національний гірничий університет, кафедра систем електропостачання.


© 2006-2019 Інформація про сайт