Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуМіністерство освіти і науки України
Національний гірничий університет

С.І. Випанаcенко

Системи енергоменеджменту вугільних шахтМонографія

Дніпропетровськ
НГУ
2008УДК 621.311
ББК 31.2
В 51


Рекомендовано до видання вченою радою Національного гірничого університету (протокол № 6 від 18.11.2008 p.).


Рецензенти: д-р техн. наук, професор М.О. Костін

(Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту); д-р техн. наук, професор М.В. Губінський (Національна металургійна академія України).
Випанасенко С.І.

В 51 Системи енергоменеджменту вугільних шахт: Монографія. - Д.: Національний гірничий університет, 2008. - 106 с.


ISBN 978-966-350-119-2


Запропоновано структуру системи енергоменеджменту вугільної шахти, яка ґрунтується на існуючих підходах до управління виробництвом. Викладено механізм функціонування системи, порядок взаємодії її окремих ланок. Визначено складові технічного та організаційного забезпечення, функції енергоменеджера при введенні в дію та експлуатації системи.

Матеріал викладено у формі методики впровадження таких систем на вугільних шахтах, тому може бути корисним при вирішенні завдань управління виробництвом, забезпечення високої енергоефективності процесу вуглевидобутку.ББК 31.2


 

  © C.I. Випанасенко, 2008
ISBN 978-966-350-119-2 © Національний гірничий університет, 2008ЗМІСТВступ Стр
3
1. Переду мови створення систем енергоменеджменту вугільних шахт 5
2. Центри обліку енергії у системі енергоменеджменту вугільної шахти 11
3. Загальні вимоги до контрольованих технологічних параметрів у центрах обліку енергії вугільних шахт 20
4. Обґрунтування вибору контрольованих технологічних параметрів у центрах обліку енергії вугільних шахт 25
5. Контроль ефективності використання енергії підрозділами 34
6. Розробка типової структури системи енергоменеджменту вугільної 48
7. 0рганізація оперативного контролю й управління енерговикористан-ням вугільних шахт 60
8. Діяльність керівництва вугільної шахти при впровадженні та функціонуванні систем енергоменеджменту 68
9. Система контролю загального енергоспоживання вугільної шахти 77
10. Програмне забезпечення розрахунків у системі енергоменеджменту 82

Загальні висновки 96

Список літератури 98

Рекламна інформація 100ВСТУП


Система енергетичного менеджменту — це частина загальної сфери управління підприємством, основним завданням якої є управління ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів. Вона включає в себе організаційну структуру, ресурси для формування, впровадження, досягнення цілей енергозберігаючої політики підприємства. Впровадження систем енергоменеджменту на підприємствах України дозволить підвищити рівень контролю за використанням енергоносіїв, зменшити питомі витрати енергії на основні технологічні процеси.

Проблема полягає в тому, що існуючі методи управління енерговикористанням вугільних шахт не є ефективними і потребують удосконалення. Основні функції такого управління виконує служба головного енергетика. Вона не має розгалуженої та відповідно підготовленої структури, здатної здійснювати ефективний контроль рівня витрат енергії на різних стадіях вуглевидобутку. Відсутні також технічні засоби, які дозволяли б у повній мірі контролювати виробничі ділянки і оцінювати показники енергоефективності. В існуючій ситуації дії служби головного енергетика шахти часто зводяться до формування програми з енергозбереження без її належного техніко- економічного обгрунтування, виконання якої є проблематичним, виходячи із фінансового стану вугільного підприємства. Важлива особливість діючої системи управління енерговикористанням полягає в покладенні відповідальності за стан справи на одну особу - головного енергетика шахти, який, в принципі, не має ефективного механізму для виконання цих функцій. Очевидно те, що необхідно створювати нову систему управління, побудовану на інших принципах і здатну навести порядок з нераціональним використанням енергії на вугільних шахтах.

На погляд автора, проблема може бути вирішена шляхом упровадження в управління енерговикористанням принципів, характерних для відомих у світовій практиці систем контролю та нормалізації. Основна суть діючих систем полягає у персональній відповідальності керівників виробничих ділянок за показники ефективності використання енергії безпосередньо на робочих місцях (технологічних лініях, в енергоємному обладнанні). Такий підхід дозволяє диференціювати відповідальність, акцентувати увагу на контролі споживання енергії приймачами. Відома загальна методика створення та впровадження таких систем на енергоємних виробництвах будь-якого профілю.

Задача дослідження полягає у застосуванні існуючої методики до умов виробництва, характерних для вугільних шахт України. Виходячи з позитивного досвіду впровадження таких систем за кордоном (5-10% економії енергоресурсів підприємства), доцільність створення таких систем на вугільних шахтах України безсумнівна. Слід ураховувати також, що впровадження подібних систем віднесено до маловитратних заходів з енергозбереження. Це зумовлено тим, що вона створюється на базі існуючої системи управління вугільною шахтою і практично не потребує розширення штату.

Оскільки система енергетичного менеджменту є частиною системи управління виробництвом, то вона повинна відповідати вимогам міжнародних стандартів IS09000, ISO 14000 у сфері управління, а також рекомендаціям Ради Європи 77/713/ЕС щодо раціонального використання енергії на промисловому підприємстві.

Роботи зі створення систем енергоменеджменту, які побудовані на принципах функціонування систем контролю та нормалізації, для вугільних шахт виконувалися протягом декількох років у центрі енергозбереження та енергоменеджменту Національного гірничого університету. Основні їх результати викладені в монографії.

Загальні риси в структурі побудови вугільних шахт, в методах управління ними дозволяють орієнтуватися на створення єдиної системи енергоменеджменту, прийнятної для використання на будь-яких шахтах.

Робота розкриває погляд автора на шляхи вирішення існуючої проблеми і не претендує на безальтернативність. Матеріал можна розглядати як загальну методику для впровадження таких систем, яка повинна доповнюватися конкретними рішеннями, виходячи із ситуації на шахті. Ці завдання повинні вирішувати фахівці, так як збої в роботі окремої ланки системи можуть звести нанівець усі зусилля колективу.

Монографія орієнтована на читача, що є фахівцем з питань енергозбереження, а також аспірантів та студентів спеціальності „Енергетичний менеджмент”.


© 2006-2019 Інформація про сайт