Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуУДК 622.234(075):621.31:658.26
ББК 31.29
Е45

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист № 14/18.2-2649 від 16.12.04)
 

Рецензенти:

А.П. Сінолицин, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизованого електроприводу (Криворізький технічний університет);

Кафедра гірничої електротехніки та автоматики Донецького національного технічного університету

Е 45   

Електрифікація гірничих робіт: Підручник. - Вид. 2-е, допрац. та доп. / Г.Г. Півняк, М.М. Бєлий, Л.П. Ворохов, В.Т. Заїка, Ю.М. Зражевський, Ю.Т. Разумний, А.Я. Рибалко, В.І. Тесленко, Ф.П. Шкрабець; За ред. академіка НАН України Г.Г. Півняка. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. - 615 с.

Іл. 138. Табл. 40. Бібліогр.: 52 назви.

 

ISBN 966-350-026-3

Розглянуто електрообладнання та електропостачання гірничого виробництва. Наведено спільні для шахт та рудників відомості з основ електропостачання. Приділено увагу особливостям електрифікації шахт і рудників, а також методам її проектування.

Для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями з напряму 0903 “Гірництво”. Може бути використаний також студентами електротехнічних спеціальностей, аспірантами, науковцями у сферах проектування та експлуатації систем електропостачання гірничих робіт.


УДК 622.234(075):621.31:658.26
ББК 31.29
  ISBN 966-350-026-3
© Колектив авторів, 2005
© Національний гірничий університет, 2005ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 9

ВСТУП

В.1. Загальні відомості
15
В.2. Основні терміни та визначення 16
В.3. Стан і перспективи розвитку гірничої промисловості 28

ЧАСТИНА І
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розділ 1. ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Умови експлуатації та роботи електроустаткування і електричних мереж
31
1.2. Вимоги до електроустаткування 38
1.3. Особливості виконання спеціального електроустаткування 41
1.4. Основні характеристики електроприймачів 45

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ

2.1. Фізичні основи розрахунку електричних навантажень
53
2.2. Показники графіків навантажень і електроприймачів 59
2.3. Визначення електричних навантажень 73
2.4. Удосконалення методів визначення електричних навантажень 83
2.5. Регулювання графіків електроспоживання 95

Розділ 3. КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

3.1. Поняття про реактивну потужність, її джерела та приймачі
103
3.2. Витрати на генерацію та передачу реактивної енергії 107
3.3. Вибір потужності компенсуючих установок 116
3.4. Розміщення компенсуючих установок в електричних мережах 121

Розділ 4. СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

4.1. Вимоги до побудови систем електропостачання
124
4.2. Принципи побудови схем електропостачання 127
4.3. Джерела живлення 134
4.4. Вибір напруги живильних ліній електропередачі 137
4.5. Перспективи удосконалення систем електропостачання 142

Розділ 5. РОЗРАХУНОК СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

5.1. Види, причини та наслідки коротких замикань
145
5.2. Призначення розрахунків коротких замикань 147
5.3. Схеми розрахунку та заміщення 150
5.4. Розрахунок параметрів перехідного режиму внаслідок трифазного короткого замикання 160
5.5. Розрахунок несиметричних коротких замикань 164

Розділ 6. ВИКОНАННЯ ТА РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

6.1. Основні відомості про електричні мережі
168
6.2. Опори, проводи та кабелі 171
6.3. Схеми заміщення та параметри елементів електричних мереж 175
6.4. Задачі та методи розрахунків ліній електропередачі 182
6.5. Витрати на спорудження та експлуатацію ліній електропередачі 187
6.6. Вибір перерізу проводів за економічним критерієм 189
6.7. Вибір проводів і кабелів за умовами нагріву 191
6.8. Розрахунок перерізу проводів за допустимою втратою 196

Розділ 7. РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

7.1. Загальні відомості
199
7.2. Захист ліній від коротких замикань 200
7.3. Захист розподільних мереж напругою 6-35 кВ від замикань на 207
7.4. Захист силових трансформаторів 212
7.5 Захист електродвигунів 219
7.6. Захист конденсаторних установок 223

Розділ 8. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ТЕЛЕМЕХАНІЗАЦІЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

8.1. Загальні відомості
226
8.2. Автоматичне вмикання резерву 227
8.3. Автоматичне повторне вмикання 231
8.4. Прискорення дії захисту при АГІВ 235
8.5. Автоматичне регулювання напруги 236
8.6. Автоматичне частотне розвантаження 238

Розділ 9. ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

9.1. Загальні відомості
240
9.2. Основні світлотехнічні величини 240
9.3. Електричні джерела світла 244
9.4; Освітлювальні прилади 253
9.5. Розрахунки освітлення 255
9.6. Електричні розрахунки в освітленні 265

Розділ 10. БЕЗПЕКА В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

10.1. Дія електричного струму на організм людини
271
10.2. Вплив режиму роботи нейтралі на рівень електробезпеки 273
10.3. Вибір режиму нейтралі мереж гірничих підприємств 280
10.4. Контроль ізоляції електроустаткування 285
10.5. Умови захисту від ураження електричним струмом 286
10.6. Улаштування захисних заземлень 288
10.7. Перевірка стану заземлювальних пристроїв 290
10.8. Принцип забезпечення захисного вимикання 291
10.9. Схеми пристроїв захисного відключення в мережах змінного струму 294
10.10. Захисне відключення в електричних мережах рудникового локомотивного транспорту 300
10.11. Попередження вибухів та пожеж від електричного струму 304
10.12. Іскробезпека електричних ланцюгів 306
10.13. Техніка безпеки при обслуговуванні та ремонті електроустановок 309

Розділ 11. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ЕЛЕКТРОЗАОЩАДЖЕННЯ

11.1. Основні положення
316
11.2. Оцінка економії електроенергії збільшенням навантаження робочих машин і режимів їх роботи 318
11.3. Економія електроенергії на її основних технологічних приймачах 327
11.3.1. Головні установки вентиляторів 327
11.3.2. Підйомні установки 334
11.3.3. Технологічний транспорт 336
11.3.4. Насосні установки 340
11.3.5. Компресорні установки 343
11.4. Зменшення втрат електроенергії в повітряних і кабельних лініях 347
11.5. Зниження втрат електроенергії в силових трансформаторах 349
11.6. Економія електроенергії на освітлювальних установках 352
11.7. Основні заходи відносно зниження споживання реактивної потужності електроприймачами 353
11.8. Тарифи на електроенергію 354

ЧАСТИНА II
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ПІДЗЕМНИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ

Розділ 12. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧІВ КОМПЛЕКСУ ПОВЕРХНІ

12.1. Вимоги до систем електропостачання, принципи їх будування та проектування
357
12.2. Розподіл електроенергії на поверхні шахт 364
12.3. Підстанції та розподільне устаткування 366
12.4. Способи каналізації електроенергії 374

Розділ 13. РУДНИКОВА ЕЛЕКТРИЧНА АПАРАТУРА КЕРУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ

13.1. Класифікація й вимоги щодо улаштування та експлуатації
380
13.2. Види, особливості та шляхи виконання захистів 382
13.3. Автоматичні вимикачі 388
13.4. Рудникові пускачі 391
13.5. Комплектні пристрої розподілу електроенергії та керування електроприймачами 395
13.6. Пускові агрегати 405
13.7. Напрямки вдосконалення рудникової апаратури 406

Розділ 14. ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ У ПІДЗЕМНИХ ВИРОБКАХ

14.1. Загальні відомості
408
14.2. Шахтні кабелі 408
14.3. Прокладання кабелів 414
14.4. Силова розподільна та освітлювальна мережа 417

Розділ 15. ПІДЗЕМНІ ПІДСТАНЦІЇ ТА РОЗПОДІЛЬНІ ПУНКТИ

15.1. Загальні визначення, класифікація
421
15.2. Електроустаткування підземних підстанцій 422
15.3. Вимоги до влаштування підземних підстанцій та розподільних пунктів 429
15.4. Компонування центральних підземних підстанцій та розподільних пунктів високої напруги 430
15.5. Компонування дільничних підземних підстанцій та розподільних пунктів низької напруги 432
15.6. Улаштування перетворювальних підстанцій 434

Розділ 16. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПІДЗЕМНИХ СПОЖИВАЧІВ

16.1. Загальні відомості
436
16.2. Схеми живлення підземних електроприймачів 436
16 3 Відокремлене живлення підземних електроприймачів 442
16.4. Електропостачання дільниць при пологому та похилому заляганні пластів 444
16 5 Електропостачання дільниць на крутих пластах 451
16.6. Особливості електропостачання дільниць при напрузі 1140 В 456
16 7. Електропостачання підготовчих дільниць 457
16.8; Особливості електропостачання при регульованому електроприводі 459

Розділ 17. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ШАХТНОГО ПІДЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

17.1. Загальні відомості
462
17.2. Електроустаткування та електропостачання конвеєрного транспорту 465
17.3. Електропостачання контактних електровозів 468
17.4. Електропостачання акумуляторних електровозів 473
17.5. Електропостачання безконтактних електровозів 474
17.6. Приклади розрахунків 480

Розділ 18. РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПІДЗЕМНИХ ДІЛЬНИЦЬ

18.1. Розрахункові навантаження та вибір потужності трансформаторів
487
18.2. Вибір кабельної мережі дільниці 490
18.3. Розрахунок струмів короткого замикання в дільничних мережах 497
18.4. Вибір пускової і захисної апаратури напругою до 1200 В 499
18.5. Вибір параметрів захисної апаратури 501
18.6. Вибір високовольтних розподільних пристроїв і уставок їх захисту 504

Частина III
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ

Розділ 19. СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

19.1. Вимоги та принципи побудови кар’єрних розподільних мереж
515
19.2. Схеми електропостачання відкритих гірничих робіт 518
19.3. Особливості електропостачання дільниць гірничих робіт 523
19.4. Електропостачання дренажних виробок 532

Розділ 20. ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ПІДСТАНЦІЙ ТА РОЗПОДІЛЬНИХ ПУНКТІВ

20.1. Устаткування підстанцій та розподільних пунктів
535
20.2. Пересувні комплектні трансформаторні підстанції 536
20.3. Примикальні пункти 539

Розділ 21. ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ГІРНИЧИХ МАШИН І КОМПЛЕКСІВ

21.1. Електроустаткування одноківшевих екскаваторів
546
21.2. Електроустаткування транспортних машин безперервної дії 559
21.3. Електроустаткування бурових верстатів 563

Розділ 22. ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ

22.1. Повітряні та кабельні мережі
567
22.2. Пошкоджуваність розподільних мереж та їх елементів 568
22.3. Особливості захисту електричних мереж 571

Розділ 23. ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТРАНСПОРТУ

23.1. Характеристика електроприймачів транспорту
578
23.2. Схеми та електроустаткування тягових підстанцій 580
23.3. Обладнання тягової мережі 583
23.4. Розрахунок системи електропостачання електровозів 589

Розділ 24. ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ

24.1. Вибір кількості та потужності силових трансформаторних підстанцій
597
24.2. Вибір перерізів дротів та жил кабелів 598
24.3. Розрахунок електричної мережі за умовою пуску потужного мережного двигуна екскаватора 601
24.4. Розрахунок магістральних ліній 604

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
607

Додаток А
611ПЕРЕДМОВА

Підручник призначений для студентів спеціальностей гірничо-механічних факультетів, яким навчальним планом передбачене вивчення дисципліни “Електрифікація гірничих робіт" може бути корисним студентам електротехнічних спеціальностей, широкому колу аспірантів і науковців, фахівцям проектних організацій і тим, що працюють у суміжних областях науки і техніки й пов’язані із застосуванням, монтажем і експлуатацією систем електропостачання гірничих підприємств. В основу написання підручника покладена робоча навчальна програма дисципліни “Електрифікація гірничих робіт", перше видання підручника (1992 р.) з аналогічною назвою та конспекти лекцій, що автори складали при читанні згаданої дисципліни протягом багатьох років на кафедрі систем електропостачання в Національному гірничому університеті (м. Дніпропетровськ).

Програма дисципліни "Електрифікація гірничих робіт” відповідає вимогам інструктивних указівок Міністерства освіти і науки України про щорічний перегляд або доповнення навчальних програм з урахуванням досягнень науки і техніки, перспектив розвитку й вимог до підготовки фахівців.

У підручнику зроблена спроба максимально структурувати матеріал і централізувати в кожному напрямку всі однорідні або близькі за змістом питання. З іншого боку, кожен напрямок максимально децентралізовано по розділах і темах. З цією метою навчальна дисципліна структурована на значеннєві блоки, модулі та навчальні елементи, для кожного з яких можна встановити рівень засвоєння й закласти відповідний рівень їх складності.

Сучасні гірничі підприємства мають високоефективні механізовані комплекси для проходження гірничих виробок і добування корисних копалин, роторні екскаватори, бурильні установки, потужні транспортні засоби, досконалі стаціонарні установки, системи автоматики і телемеханіки. Спеціально для гірничої промисловості випускають комплектні розподільні пристрої, пересувні трансформаторні підстанції, магнітні станції керування і захисту, електродвигуни будь-якої потужності змінного і постійного струму, різного роду кабелі, освітлювальну техніку, засоби сигналізації, зв’язку і диспетчерського керування виробництвом.

Гірничі підприємства відносяться до енергоємних споживачів. Тому перед гірничими інженерами виникають складні задачі, що вимагають свого вирішення при проектуванні, монтажі та експлуатації електромеханічного устаткування шахт і кар’єрів. Питання підготовки висококваліфікованих фахівців набувають першорядного значення.

Для засвоєння матеріалу студент повинен мати загальнотеоретичну та спеціальну електротехнічну підготовку, бути практично знайомим з технологією й технікою ведення гірничих робіт відкритим і підземним способами. При цьому він повинен знати не тільки конструкції електричних машин і принцип їхньої роботи, але й можливості систем електроприводу, що забезпечують перетворення електроенергії в роботу та корисне її використовування. Відносно передачі, перетворення і розподілу електроенергії студентові необхідно вивчити конструкції та принцип дії відповідних електроустановок, процеси, що протікають у лінійному й нелінійному електричному ланцюгах в нормальних, перехідних і аварійних режимах, а також розуміти техніко-економічну суть інженерних рішень.

Така загальна підготовка студента дозволить найбільш ефективно реалізувати мету, сформувати у студента поняття про електрифікацію гірничих робіт, електротехнічні комплекси різних гірничих машин і схеми їх електропостачання, складні ієрархічні системи з безліччю елементів. Потрібно усвідомити внутрішні та зовнішні взаємозв’язки між окремими елементами, якісно нові можливості при їх об’єднанні в електричні комплекси та системи, а також розуміти явища й процеси, що виникають при цьому.

У практичному плані майбутній інженер повинен створювати досить досконалі електротехнічні комплекси й системи живлення з урахуванням ефективного використання електроенергії на виробництві. Для цього він повинен знати початкові математичні залежності, що описують основні явища й процеси, основні розрахункові залежності та вміти користуватися ними для вибору параметрів елементів систем.

З розвитком гірничодобувної промисловості до електрифікації гірничих робіт ставляться підвищені вимоги: забезпеченість високоякісним і надійним електроустаткуванням (безперебійність та економічність роботи машин і механізмів), зростання продуктивності праці, підвищення безпеки використання електроенергії.

В останні 10-15 років у системах електропостачання підприємств гірничодобувної промисловості відбулися значні зміни в зв’язку з використанням у розподільних мережах більш високої напруги (660, 1140, 6000, 10000 і 35000 В). Це докорінно вплинуло як на основні принципи електропостачання, так і на побудову схем розподілу електроенергії в умовах відкритих і підземних гірничих робіт.

У підручнику розглянуто комплекс питань сучасного електроустаткування та електропостачання гірничих підприємств. Наведені спільні для шахт і рудників відомості з основ електропостачання. Приділено увагу особливостям електрифікації шахт і рудників, а також методам їх проектування.

Дається опис будови і конструктивних особливостей рудничного електроустаткування, наведено технічні дані та схеми електротехнічних з'єднань пускозахисної апаратури напругою до 1000 і вище 1000 В, схеми керування машинами й механізмами стаціонарних і пересувних установок для підземних і відкритих гірничих робіт. Розглянуто побудову підстанцій і мереж на поверхні гірничих підприємств, освітлення, релейний захист, сигналізацію та зв’язок. Значна увага приділена дотриманню техніки безпеки під час експлуатації електроустаткування напругою до 1000 і понад 1000 В.

Викладено методики визначення потужності і вибору силових трансформаторів, розрахунку кабельних і повітряних ліній електропередач, освітлення, струмів короткого замикання, способів компенсації реактивної потужності, показників питомих норм витрати електроенергії та електроозброєння праці, розрахунку техніко-економічних показників електроспоживання.

Сучасні системи електропостачання відповідають вище наведеним критеріям, забезпечують економію електроенергії та збереження навколишнього середовища. При цьому кожна із систем характеризується внутрішньою єдністю щодо вирішення перерахованих вище питань.

Складні системи мають значно більше ступенів свободи. Ріст кількості останніх приводить відповідно до необхідності знання додаткових фізичних параметрів, що характеризують складні системи. Ці параметри піддаються економічній оптимізації  так само, як і параметри простих систем.

Потрібно звернути увагу на кінцеві результати безперервного процесу підвищення ефективності використання систем електропостачання. У перспективі удосконалення складних систем виконувати буде складніше: самі системи будуть ставати досконалішими. Зазначене справедливо тільки для конкретного етапу розвитку електрифікації, що обмежений визначеним інтервалом часу. Реально процес удосконалення буде розвиватися по спіралі, тобто з появою новітніх систем електропостачання, більш сучасних, знову почнеться процес їх удосконалення і розширення впровадження, але вже нових виробів, у той час як попередні, колишні високоекономічні в попередній період, переходять у розряд менш ефективних, поступово застаріваючих. У цьому зв’язку ефективність простих і складних систем буде рік від року коливатися - від максимуму до мінімуму й навпаки.

Системи електропостачання гірничих підприємств можуть бути віднесені до складних промислових об'єктів кібернетичного типу. Усі їх елементи беруть участь у єдиному виробничому процесі, що характеризується такими основними специфічними особливостями: у ньому повільно протікають явища, присутня неминучість ушкоджень аварійного характеру. Тому надійне й економічне функціонування систем електропостачання можливе тільки при автоматизованому контролі та керуванні ними.

Надійність електропостачання, необхідна якість електроенергії] безпека й економічність усіх елементів системи - основні вимоги, яким повинна відповідати система електропостачання. Обізнаний підхід до виконання цих вимог можливий тільки при глибокому знанні фізичних процесів, умов спільної роботи різних елементів електроустаткування, основних положень раціонального проектування систем електропостачання й експлуатації електрогосподарства сучасних великих підприємств.

Під час вивчення курсу студент знайомиться з історичними рівнями розвитку електрифікації, специфікою галузі та її впливом на систему електропостачання, вимогами до електропостачання, умовами, у яких буде працювати електроустаткування в різних електричних установках системи.

Основною метою підручника є:

•    вивчення основ теорії електропостачання та придбання знань, необхідних для аналізу і синтезу систем електропостачання при проведенні проектування, монтажу, експлуатації, наукових досліджень і керуванні ними як об’єктами складної структури;

•    придбання уміння вирішувати практичні задачі побудови доцільних, надійних, безпечних і економічних систем електропостачання;

•    одержання навичок самостійної роботи, підвищення своєї кваліфікації, прийняття правильних рішень, застосування сучасної елементної бази, вільного “спілкування” із системами електропостачання.

Характерними принципами підручника є:

•    тісне переплетення теорії і практики. Основні положення щодо проектування, монтажу й експлуатації систем електропостачання встановлені та достатньо вивчені, однак їх застосування до окремих практичних задач пов’язано з нездоланними в даний час труднощами математичного характеру;

•    математичне обґрунтування не має самодостатнього значення і, в остаточному підсумку, служить для вирішення технічних задач;

•    деяка частина питань не одержала поки кінцевого рішення, є спірною й широко обговорюється науковою громадськістю.

Залежно від складності об’єктів, що вивчаються, особливостей їх функціонування в умовах підземних і відкритих гірничих робіт весь навчальний матеріал розбито на три частини: перша — загальні питання електрифікації для підземних і відкритих гірничих розробок; друга — конкретні системи електроустаткування й електропостачання, методи їх вибору та розрахунку для гірничих машин, що використовуються при підземному добуванні корисних копалин; третя - аналітичний матеріал, що стосується відкритих гірничих робіт.

Навчальний матеріал з різних питань, тем і розділів викладено у логічній і дидактичній послідовності, що дозволяє максимально використовувати знання, уміння й навички для вибору параметрів різних елементів і систем, що розглядаються в цілому, а також розрахункових методів, що супроводжуються прикладами.

Наприкінці кожної теми (розділу) наведені питання для самоперевірки та контролю освоєння знань із викладеної проблеми. Для більш повного розкриття теми наприкінці кожного розділу пропонуються теми рефератів. Під час роботи над рефератом потрібно показати роль і вплив кожного чинника на конструктивні або інші параметри установки (потужність, пропускна спроможність, частота настроювання фільтра), з’ясувати межі впливу кожного з них і на цій підставі оцінити необхідність їх огляду при рішенні різних інженерних задач.

Наведені рекомендації з раціонального використання систем електропостачання базуються на існуючих засобах і способах їх реалізації. Разом з тим процес науки і техніки в наші дні йде прискореними темпами. Тому в найближчій і більш віддаленій перспективі вже зараз намічені ті напрямки електрифікації, результати яких можуть сприяти забезпеченню ще більш раціонального її використання, скороченню енергетичних і матеріальних ресурсів, економії електроенергії та витрат.

Підручник написано колективом викладачів кафедри систем електропостачання Національного гірничого університету під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України, доктора технічних наук, професора Г.Г. Півняка, яким виконане загальне його редагування.

Автори прагнули використати все нове, що з’являлося в практиці проектування, монтажу й експлуатації систем електропостачання, а також у технічній літературі за останні роки. У підручнику наведено загальний для всіх розділів список основної літератури, а також перелік книг та нормативних матеріалів. Можливе використання суміжної та додаткової літератури, у якій розглядається необхідний матеріал.

Автори вдячні за зауваження, зроблені при рецензуванні підручника.

Автори просять надсилати свої побажання до видавництва НГУ за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, проспект К. Маркса, 19.

Автори


© 2006-2019 Інформація про сайт