Dnipro University of Technology — Compliance with the TimeУДК 658.26:65.012.32(075.8)
ББК 31.27
С 39

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів спеціальності «Енергетичний менеджмент» (лист № 1/11-15020 від 26.09.12).


Рецензенти:

А.К. Шидловський, академік НАН України, доктор технічних наук, професор (Київський інститут електродинаміки НАН України);

О.М. Сінчук, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри систем електропостачання та енергетичного менеджменту (Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського);

М.Й. Бурбело, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електротехнологічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту (Вінницький національний технічний університет).
 

С 39 

Системи енергоменеджменту та їх математичне забезпечення: навч. посібник / Г.Г. Півняк, С.І. Випанасенко, О.І. Хованська та ін. - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 214 с.


ISBN 978-966-350-375-2
 

Встановлено принцип побудови ефективної системи енергоменеджменту для енергоємного промислового підприємства. Наведено приклад такої системи, її змістовну частину та механізм виконання прийнятих рішень. Викладено математичний апарат, що використовує енергоменеджер, розкрито можливості інформаційного забезпечення системи енергоменеджменту.


УДК 658.26:65.012.32(075.8)
ББК 31.27


© Г.Г. Півняк, С.І. Випанасенко, О.І. Хованська,
Ю.В. Хацкевич, Н.С. Дрешпак, 2013.
 

ISBN 978-966-350-375-2
© Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2013.ЗМІСТ

ВСТУП 5
1 СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 6
1.1 Загальні принципи побудови систем енергоменеджменту 6
1.2 Центри обліку енергії промислових підприємств 12
1.3 Загальні вимоги до контрольованих технологічних параметрів у центрах обліку енергії 25
1.4 Контроль ефективності використання енергії 40
1.5 Розробка типової структури системи енергоменеджменту вугільної шахти 59
1.6 Організація оперативного контролю й управління енерговикористання 71
1.7 Діяльність керівництва вугільної шахти при впровадженні та функціонуванні систем енергоменеджменту 79
1.8 Система контролю загального енергоспоживання вугільної шахти 88
1.9 Програмне забезпечення розрахунків у системі енергоменеджменту 93
2 МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 107
2.1 Теоретичні та методологічні основи для застосування методів математичної статистики 107
2.2 Теоретико-ймовірнісна модель похибок вимірювань 111
2.2.1 Класифікація похибок вимірювань 111
2.2.2 Імовірнісні характеристики похибки вимірювання 112
2.2.3 Методи виключення грубих похибок 116
2.3 Параметри досліджуваних чинників 118
2.3.1 Перевірка нормальності розподілу ймовірностей значень досліджуваних чинників 118
2.3.2 Визначення довірчих інтервалів 120
2.3.3 Показники точності вимірювання 122
2.3.4 Генеральна сукупність та вибірка 122
2.4 Дисперсійний аналіз 124
2.4.1 Однофакторний дисперсійний аналіз 124
2.4.2 Двофакторний дисперсійний аналіз 129
2.5 Кореляційний аналіз 136
2.5.1 Числові характеристики системи двох випадкових величин 136
2.5.2 Кореляційне відношення. Властивості коефіцієнта кореляції та кореляційного відношення 137
2.6 Регресійний аналіз 139
2.7 Оцінки генеральних параметрів за даними вибірки 143
2.7.1 Інтервальна оцінка функції регресії 145
2.7.2 Оцінка коефіцієнтів кореляції та регресії за даними вибірки 150
2.8 Нелінійна кореляція 152
2.9 Нормальна кореляція. Двовимірний нормальний розподіл 153
2.10 Множинна кореляція 154
2.10.1 Система трьох випадкових величин 154
2.10.2 Рівняння площин регресії 157
2.10.3 Часткові коефіцієнти кореляції 159
2.10.4 Множинні коефіцієнти кореляції 160
2.10.5 Оцінка коефіцієнтів кореляції і регресії в системі трьох випадкових величин за вибірковими даними 160
2.10.6 Композиція законів розподілу 161
2.11 Приклад прогнозування енерговитрат на гірничому підприємстві 162
3 МЕТОДИ ОБРОБКИ І ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 170
3.1 Види і задачі групувань. Табличне подання даних 170
3.2 Загальні особливості графічного подання даних 176
3.2.1 Класифікація графіків за формою графічного зображення 176
3.2.2 Класифікація графіків за призначенням і способом побудови зображення 177
3.3 Ряди динаміки 178
3.3.1 Зіставлення рівнів динаміки 179
3.3.2 Графічне зображення рядів динаміки 181
3.4 Ряди розподілу 182
3.5 Аналіз структури явищ 186
3.6 Порівняльний аналіз з допомогою графічних зображень 189
3.7 Взаємопов’язані графіки 192
3.8 Статистичні карти 194
3.9 Статистичний контроль якості 198
3.9.1 Контроль якісної ознаки 199
3.9.2 Контроль кількісної ознаки 199
3.9.3 Контрольні карти 200
Додаток 1 206
Список літератури 212ВСТУП

Принципи управління енерговикористанням промислових підприємств грунтуються на особливостях структурної побудови самого апарату, існуючій підпорядкованості його окремих ланок, функціональному розподілі обов’язків між керівниками підрозділів. Уведення відповідальності за енерговикористзння підприємством у рамки посадових обов’язків головного енергетика без тісного зв’язку його діяльності з керуванням процесами безпосередньо на робочих місцях, призводить до зниження енергоефективності виробництва.

Залучення до управління енерговикористанням керівників структурних підрозділів підприємства, безпосередніх виконавців технологічних операцій, розширення їх повноважень та посилення відповідальності у сфері енергозбереження відкриває нові можливості для організації процесу на принципово нових підходах. Планування обсягів енергоспоживання відповідно в структурних підрозділах підприємства, їх зіставлення з фактичним споживанням створює усі можливості для безперервного контролю показників енергоефективності, їх суттєвого покращення в процесі управління. Системи енергоменеджменту промислових підприємств, де застосовуються нові принципи управління, відомі в світовій практиці і мають високу ефективність роботи. У посібнику викладено основні принципи структурної побудови таких систем, визначено зміст та послідовність взаємодії її окремих складових, наведено конкретні приклади реалізації. Це служить основою для широкого впровадження систем енергоменеджменту на промислових підприємствах.

У процесі створення системи енергоменеджменту необхідно приділити увагу її математичному та інформаційному забезпеченню. Функція контролю енергоспоживання потребує високої достовірності зроблених висновків, точності прогнозованих характеристик. Служба енергоменеджменту для вирішення конкретних завдань повинна використовувати методи математичної статистики. Слід забезпечити наявність інформації, її доступність до всіх учасників процесу виготовлення продукції. Важливо розкрити динаміку зміни показників енергоефективності, виділити позитивні і негативні сторони, створити умови для змагання колективів між собою за високі досягнення у сфері енергозбереження. Розділи 2 и 3 навчального посібника дають основу для визначення змісту та порядку застосування математичного, інформаційного забезпечення в процесі створення та функціонування системи енергоменеджменту промислового підприємства. Викладення матеріалу супроводжується конкретними прикладами.


© 2006-2019 Інформація про сайт