Dnipro University of Technology — Compliance with the TimeУДК [620.91:504.05](075.8)
ББК 31.15
Т 78


Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1,4/18-Г-919 від 13.06.07p.).

Рецензенти:

A.К. Шидловський, акад. НАН України, директор Інституту електродинаміки НАН України;

М.В. Губінський, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри промислової теплоенергетики Національної металургійної академії України;

B.C. Костишин, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу.


Т78   

Тулуб С.Б., Разумний Ю.Т., Рухлов А.В.

Проблеми сучасної енергетики. Навч. посібник. В 2 ч. - Д.: Національний гірничий університет, 2007. Ч. 2.- 144 с.


ISBN 978-966-350-076-8
ISBN 978-966-350-078-2 (ч. 2)

Розглянуто сучасні національні та глобальні процеси, що пов'язані із зростанням потреб енергії, станом енергетики й її впливом на біосферу. Наведено відомості про ресурсне забезпечення енергетики та прогнозні тенденції її розвитку. Приділено увагу людині, від дій якої залежить майбутнє нашої цивілізації.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за професійними напрямами 0906 Електротехніка та 0922 Електромеханіка. Може бути використаний також студентами електротехнічних та енергетичних спеціальностей, аспірантами, науковцями та фахівцями, які працюють у суміжних областях науки і техніки.УДК [620.91:504.05](075.8)
ББК 31.15ISBN 978-966-350-076-8
ISBN 978-966-350-078-2 (ч. 2)
© Колектив авторів, 2007
© Національний гірничий університет, 2007
ЗМІСТ

Список скорочень 3

Передмова
5

5. ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИКИ НА ГІДРО- І ЛІТОСФЕРУ
8

5.1. Основні процеси впливу енергетики на гідро- і літосферу
8
5.2. Комплексні процеси впливу енергетики на гідро- і літосферу 9
s.3. Вплив теплових електростанцій 12
5.4. Вплив атомних електростанцій 19
5.5. Вплив гідроелектростанцій 26
5.6. Вплив електромагнітних полів 27

6. ТЕПЛОВИЙ ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИКИ НА БІОСФЕРУ
30

6.1. Загальна оцінка теплового утворення
30
6.2. Теплота енергетичних установок 33
6.3. Розповсюдження теплоти енергетичних установок 38
6.4. Оцінка впливу тепла енергетичних установок 39
6.5. Глобальні теплові процеси 42
6.6. Стислі відомості про історію зміни клімату на Землі 48
6.7. Сучасний погляд на потепління та його наслідки 51

7. ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ
56

7.1. Загальні положення
56
7.2. Світові тенденції розвитку енергетики 60
7.3. Стислий зміст енергетичної стратегії України 75
7.4. Підвищення енергоефективності використання палива на ТЕС 78
7.5. Сучасні прогресивні напрями розвитку енергетики 84
7.6. Майбутнє енергетики 93

8. ЕКОНОМІКА ЕНЕРГЕТИКИ
103

8.1. Енергоємність валового внутрішнього продукту
103
8.2. Капіталовкладення в енергетику та економічні показники 106
8.3. Визначення фінансового ресурсу 113
8.4. Ефективність децентралізованих систем електропостачання 116

Додаток А. Співвідношення між одиницями енергії та коефіцієнти перетворення одиниць виміру нафти, газу, інших видів палива
120

Додаток Б. Комплексна оцінка валових викидів забруднюючих речовин
123

Список літератури
135
ПЕРЕДМОВА

Поданий навчальний посібник "Проблеми сучасної енергетики" призначений дам студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0906 Електротехніка та 0922 Електромеханіка. Для спеціальностей зазначених напрямів навчальним планом передбачене вивчення дисципліни "Національні та глобальні проблеми енергетики та екології". Цей навчальний посібник може бути корисним студентам електротехнічних та енергетичних спеціальностей, широкому колу аспірантів і науковців, фахівцям, які працюють у суміжних сферах науки та техніки. В основу підготовки посібника покладена робоча навчальна програма дисципліни "Національні та глобальні проблеми енергетики та екологи", що до 2004 р. мала назву "Енергетика та навколишнє середовище", а також конспекти лекцій. Така назва дисципліни дозволила сформулювати відповідну робочу навчальну програму, а джерелом для вивчення були різні видання, наприклад, [1-5] та багато інших.

З появою у 2005 р. нової дисципліни із сучасною назвою "Національні та глобальні проблеми енергетики та екології" робоча навчальна програма була перероблена. Для викладення дисципліни були використані не тільки зазначені вище видання, а й інші, наприклад [6]. Значне різноманіття близьких за змістом публікацій та обмеження їх кількості призвело до необхідності підготовки навчального посібника із скороченою назвою "Проблеми сучасної енергетики".

Стосовно назви дисципліни слід вирішити: сучасна енергетика - це галузь, що штучно створена людиною для задоволення власних потреб та охоплює ресурси, вироблення, перетворення, передачу та використання енергії. Отже у центрі уваги знаходиться людина, яка дуже невдатно використовує ресурси біосфери та зовсім неефективно енергію, а головне, безвідповідально знищує біосферу, за рахунок якої живе. У цьому полягає основна проблема енергетики. Відносно екології, то це зовсім інше питання! Перш за все екологія - це наука про відношення рослинних та тваринних організмів і утворення ними угруповання між собою та навколишнім середовищем. Вивчення загальних закономірностей взаємовідносин природи і суспільства виділяють в окреме спрямування - екологія людини. Тому в навчальному посібнику розглядаються тільки проблеми енергетики та проблеми, пов’язані з її впливом на біосферу.

Програма дисципліни "Національні та глобальні проблеми енергетики та екології" відповідає вимогам інструктивних вказівок Міністерства освіти і науки України про щорічний перегляд або доповнення навчальних програм з урахуванням досягнень науки і техніки, перспектив розвитку й вимог до підготовки фахівців.

Сучасна енергетика та її бурхливий розвиток негативно впливають на біосферу. У той же час біосфера — це середовище, яке необхідне для життя людини. Тому сьогодні поширився термін "коеволюція людини та біосфери". Коеволюція розглядається як процес існування умов, необхідних для збереження людства у складі біосфери, тобто виживання людини на планеті. Перебороти загальнопланетарні екологічні та енергетичні кризові явища одними технологічними та технічними засобами неможливо. Людство стоїть перед безпрецедентною проблемою розробки стратегії свого виживання на планеті. Це стратегія переходу до епохи ноосфери, тобто до реалізації умов коеволюції природи і суспільства.

Така стратегія буде визначати всі сфери житгя людей - технічний розвиток, культуру, освіту, формування нової моралі. Життя людини обумовлюватиметься новим типом взаємовідносин, важливими елементами яких будуть новий тип моралі, дружня співпраця у вирішенні глобальних проблем, нова шкала цінностей та пріоритетів при їхньому безумовному дотриманні, інформаційне та технологічне переозброєння продуктивних сил, передбачення. У структурі принципів підбору мають враховуватись інтереси наших майбутніх поколінь.

Студент перед вивченням дисципліни "Національні та глобальні проблеми енергетики та екології" повинен володіти загальними поняттями про екологію, що розглядалися в дисципліні "Основи екології". Тут відповідно до програми дисципліни передбачається вивчення проблем, що відносяться до професійної діяльності майбутніх енергоменеджерів, електромеханіків та фахівців з систем електроспоживання. Вивчення сучасної енергетики та пов’язаної з нею проблеми збереження біосфери є доцільним обґрунтуванням енергозбереження. Тому один із основних елементів розробки стратегії майбутнього розвитку людства — енергозберігаючий світогляд, взаємообумовлений зв'язок енергозбереження та екології. Ми повинні створити всі умови для охорони довкілля та забезпечення теперішніх і майбутніх поколінь енергоносіями. Тому енергозбе-режні та природоохоронні технології при промисловому розвитку, з погляду суспільства, вигідно застосовувати протягом тривалого періоду.

Студенту треба зрозуміти, що в XXI ст. виключно важливу роль буде відігравати разом з інформаційними технологіями ще й можливість видобувати природні ресурси та володіти ними. За визначенням світової комісії ООН з розвитку і навколишнього середовища, стійкий (сталий) розвиток - це таки її розвиток, який дозволяє нинішньому поколінню без втрат для майбутніх поколінь забезпечити свої власні потреби. Сьогодні існує дуже багато висловлювань відносно цього тлумачення, проте жодне з них не стало загальновизнаним. Але в усіх випадках йдеться мова про розвиток у межах господарської (екологічної) ємності природного середовища, що не вносить незворотних змін у природу і не створює загрози для тривалого існування людини як біологічного виду.

За сучасними уявленнями економічне зростання не можна вимірювати тільки національним доходом, який не враховує багатьох небажаних наслідків, що, до того ж, лише зростають без урахування екологічного імперативу. Пост-індустріальне суспільство є зразком того, як можна вирішувати означені питання, мінімізуючи екологічні втрати і знижуючи питомі витрати енергії та природних ресурсів на одиницю національного доходу.

За визначенням центра "За наше спільне майбутнє", сталий розвиток - це такий розвиток, "який задовольняє потреби теперішнього часу, але не ставить під загрозу здібність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби".

Провідним положенням концепції самовідтворюваного (сталого) розвитку є комплекс глобальних проблем: порятунок найбідніших верств населення, збереження генофонду планети, охорона довкілля, припинення руйнівного впливу промислових технологій, узгодження суспільно-політичних інтересів окремих держав. Визначальними передумовами сталого розвитку в глобальних масштабах на соціосферному рівні організації мали бути: зміна людської психології; всеосяжне міжнародне співробітництво; управління процесами на основі комплексного інтегрального моніторингу, моделювання та прогнозування.

Метою навчального посібника є:

•    вивчення основ національних та глобальних процесів енергетики та їх впливу на біосферу, що буде сприяти формуванню нового енергоекологічного світогляду;

•    отримання знань про вплив енергетики на біосферу та набуття навичок щодо розрахунку показників використання ресурсів і викидів у атмосферу;

•    засвоєння принципів і підходів з метою підвищення енергоефективності процесів споживання енергоресурсів та енергії, а також ознайомлення з можливими напрямами розвитку енергетики майбутнього.

Досягнення мети відбувається послідовним розглядом у навчальному посібнику основних проблем енергетики та її впливу на біосферу. Треба мати на увазі, що розглядаються практично всі існуючі проблеми сучасної енергетики, пов’язані з її ресурсами, зростанням потреб в енергії; стан підвищення енергоефективності, викиди в біосферу та ін. Негативно на біосферу впливають не тільки чинники енергетичної галузі, але й ті, що викликані планетарними циклами. Необхідною мірою в навчальному посібнику наведені деякі складні процеси, що відбуваються у біосфері, а також розглядаються національні та глобальні процеси з урахуванням стану та проблем енергетики, процеси взаємодії енергетики з біосферою при спалюванні органічного палива, ресурсозабезпеченість енергетики. Значно більше уваги надано проблемам викидів у атмосферу, наведені необхідні розрахунки, норми допустимих викидів та впливу енергетики на гідро- та літосферу. На сучасному рівні з урахуванням багатьох публікацій викладені проблеми теплового діяння енергетики на біосферу в контексті глобальних теплових процесів та історії зміни клімату.

Отже, у навчальному посібнику розглядається багато різних питань, стосовно змісту суміжних наук та значної кількості публікацій, а це ускладнює його викладення. Однак, на думку авторів, навчальний матеріал у роботі викладений у логічній і дидактичній послідовності, що дозволяє досягти поставленої мети. Для відповіді на питання "Що буде далі?" автори пропонують читачеві проаналізувати перспективи сталого розвитку й майбутнього енергетики. Для закріплення теоретичного матеріалу, окрім прикладів, наприкінці кожного розділу подані контрольні питання, а також запропоновані теми рефератів, що спрямують самостійну роботу студентів.

Навчальний посібник виданий у двох томах. Обидва томи містять по чотири розділи: перший - з 1 по 4, другий - з 5 по 8 і додатки.

Автори сподіваються на відгуки, критику і зауваження, які просять надсилати за адресою: 49005, Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 19, кафедра систем електропостачання.

З повагою до читача, Автори.


© 2006-2019 Інформація про сайт