Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Новини кафедри19.03.2013

Прикладне дослідження


 На кафедрі систем електропостачання завершено прикладне дослідження по темі ГП – 454.
 

1. Тема. Створення новітніх систем енергозбереження, поглибленного моніторингу та контролю енергоефективності гірничих машин і комплексів вугільних шахт.

2Керівник. Доктор технічних наук , професор Випанасенко С.І.

3. Обсяг коштів, виділених на виконання НДР в 2012 р. - 240 тис.грн. згідно запиту / фактичний з урахуванням накладних витрат - 240 тис.грн.

4. Найбільш вагомі конкретні наукові і практичні результати, економічний ефект:

-отримано залежність питомих витрат палива для вироблення 1 кВт.год. електроенергії на ТЕС від нерівномірності графіка електроспоживання;

-обґрунтовано доцільність спорудження маневрених ЕС з високим коефіцієнтом корисної дії на базі газотурбінних або парогазових установок для одного або декількох крупних підприємств гірничо-металургійного комплексу;

-розроблено науково-обгрунтовану концепцію створення комбінованих систем енергозабезпечення підприємств;

-зниження питоних та загальних витрат палива на генерацію електроенергії на діючих ТЕС;

-зменшення грошових витрат на оплату споживаної підприємством електроенергії;

-обґрунтовано необхідні енергетичні параметри палива для ПГУ або ГТУ, в якості якого запропоновано використання природного газу вартістю до 300 дол./1000 м3 або синтез-газу з теплотою згорання 15 МДж/м3 і вартістю до 150 дол./1000 м3, отриманого шляхом внутрішньо циклової газифікації вугілля;

-розроблений метод непрямого поглибленого енергоконтролю, який за рахунок розпізнавання технологічних фаз роботи комбайна дозволяє установлювати у процесі роботи швидкість його подачі за максимальною енергоефективністю;

-розроблена технологія діагностики стану дільничних вибухозахищених трансформаторних підстанцій, яка забезпечує більш ефективне використання навантажувальної здатності електрообладнання та ресурсозбереження.

Очікуваний економічний ефект:

-зниження питомих витрат палива на діючих ТЕС до 20-30 г у.п./кВт.год;

-зменшення витрат на оплату електроенергії на 20-30 коп./кВт.год залежно від режиму роботи станції.

5. Наявність госпдоговірної тематики за результатами НДР:

-т.0301106 «Удосконалення системи енергоменеджменту ВАТ «Павлоградвугілля», 2010 р.;

-т.0301108 «Мероприятия по совершенствованию режимов работы систем электроснабжения шахт ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», 2012 р.

6. Результативність виконання НДР (таблиця)

Критерії

 

 

 

План

(відповідно

до запиту)

Факт

(за резуль-татами НДР)

%

вико-нання

кількість

кількість

%

1 Публікації колективу виконавців НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних.

1.2. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради НГУ.

1.3. Підручники, навчальні посібники з грифом МОН України.

1.4. Навчальні посібники без грифу МОН України.

1.5. Словники, довідники.

 

 

 

1

 

2

 

1

 

1

 

 

 

100%

2 Підготовка наукових кадрів за тематикою НДР:

2.1. Захищено докторських дисертацій.

2.2. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду докторських дисертацій.

2.3. Захищено кандидатських дисертацій.

2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду кандидатських дисертацій.

2.5. Захищено магістерських робіт.

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

100%

3 Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за тематикою НДР:

3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) України.

3.2. Подано заявок на отримання патенту України.

3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших держав.

3.4. Подано заявок на отримання патенту інших держав.

 

 

 

4 Участь з оплатою у виконанні НДР:

4.1. Студентів.

4.2. Молодих учених та аспірантів.

 

 

5,4

 

5,4

 

 

100%


До списку
© 2006-2019 Інформація про сайт