Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Студентська наукова робота


У системі вищої освіти України існує проблема, вирішення якої вимагає застосування спеціальних знань. Проблема пов’язана з постійним розривом між вузівськими навчальними програмами (відповідно і характером знань випускників) та рівнем розвитку науки і техніки. Тому систему навчання на кафедрі побудовано так, що вона здатна скоротити цей розрив і забезпечити якісні знання випускників. Викладачі кафедри систем електропостачання розуміють, що сучасний студент у процесі навчання повинен отримувати не лише різнобічні та глибокі знання, але й навички пошуків і аналізу нових наукових та інженерних рішень щодо електромеханічних систем і систем електропостачання. Такі пошуки складають основу науково-дослідної роботи студентів. При цьому зовсім не передбачається, що у своїй майбутній діяльності кожен студент повинен займатися науково-дослідною роботою. Більшість студентів-випускників кафедри працюють в експлуатаційних або проектних та інших організаціях. Але прогрес у науці і розробці нового електроустаткування вимагає швидкого отримання інформації, її осмислення і знаходження шляхів її впровадження у виробництво. Тому викладачі кафедри розуміють, що сучасні висококваліфіковані фахівці повинні уміти самостійно вирішувати складні інженерні проблеми шляхом систематичного вивчення нової наукової і технічної інформації.

Таким чином, основна мета навчальної науково-дослідної роботи студентів полягає у формуванні в усіх студентів якостей, необхідних сучасному висококваліфікованому фахівцеві. Такий підхід при вирішенні проблеми дозволяє на завершальних навчальних етапах вести відбір студентів для подальшого навчання у магістратурі.

Досвід керівництва навчально-науковою роботою студентів (ННРС) підтверджує її ефективність в системі підготовки фахівців високого рівня. Практика роботи свідчить, що виконання ННРС найдоцільніше проводити в дев’ятому семестрі за рахунок дисциплін, встановлених методичною радою НГУ (18 тижнів по 2 години на тиждень). Студенти напрямів 0906 «Електротехніка», 0922 «Електромеханіка» до цього часу закінчують вивчення таких дисциплін, як «Теоретичні основи електротехніки», «Електричні машини», «Електричні апарати», «Електричні системи і мережі», «Електрична частина станцій і підстанцій», «Основи релейного захисту та автоматики», «Мікропроцесорні системи захисту» й інших, що формують фахівця з електротехнічних і електромеханічних систем.

Виконання ННРС у дев’ятому семестрі на спеціалізованій кафедрі систем електропостачання дозволяє студентам не лише освоїти початкові навики наукового пошуку в галузі, але й сприяє ближчому знайомству провідних викладачів зі студентами, які отримують інформацію про методи і рівень проведення наукових досліджень на випускаючій кафедрі. Зрозуміло, що окремі студенти беруть участь у наукових роботах на більш ранніх етапах навчання, але це окремі випадки.

Доцільно, аби робота, розпочата студентом в ННРС, продовжувалася в наступному семестрі у вигляді доповідей на студентських наукових конференціях, використовувалася для підготовки дипломного проекту, що більшою мірою й здійснюється на кафедрі.

Наукова робота студентів – індивідуальна. Терміни та рівень їх підготовки і схильності до творчої роботи – різняться. Різняться й можливості викладачів з точки зору керівництва науковою роботою студентів. Тому ННРС, відповідно до характеру виконуваної роботи, умовно можна розділити на:

  • науково-дослідну;

  • навчально-методичну;

  • реферативну.

Науково-дослідна ННРС передбачає виконання досліджень окремих елементів електромеханічних систем, режимів електроспоживання, пов’язаних з технологічними процесами. Здебільшого студент включається до роботи за науково-дослідною або держбюджетною тематиками. Об’єм роботи студентів невеликий, тема і методика розробляються разом з керівником – викладачем кафедри. При проведенні такого рівня ННРС певна увага приділяється не лише виконанню плану робіт, але й підготовці студентів до серйозніших досліджень при навчанні в аспірантурі, роботі у науково-дослідницьких та інших організаціях, що працюють над впровадженням результатів науково-технічного процесу у виробництво й ін.

Як показує досвід, ННРС має найвищу ефективність, коли проводиться у науково-дослідній групі, що складається зі студентів різних курсів, починаючи з третього і закінчуючи п’ятим. Таке об’єднання студентів різних курсів для роботи над однією проблемою створює атмосферу спадкоємності наукових досліджень, коли студенти старших курсів ставлять наукові завдання студентам третіх курсів. У цьому творчому процесі роль викладача-керівника особлива: він не лише керує і спрямовує наукову роботу, але й пояснює кожному студентові наукової групи мету роботи, розробляє спільно зі студентом методику пошуків або вирішення тих або інших завдань. Вони мають бути зрозумілими для студентів, але вищими за рівнем приведених у навчальній літературі.

Для цього рівня ННРС важливим елементом є впровадження результатів досліджень. Шляхи впровадження результатів ННРС на кафедрі СЕП різняться. Здебільшого обов’язковими для студентів п’ятого курсу є: доповіді на студентських наукових конференціях (це не лише звіт студента, або групи студентів, про виконану роботу, а головне – доведення результатів досліджень до широкого кола фахівців, обговорення результатів у вигляді дискусії під час проведення конференції й ін.; використання результатів досліджень у дипломних проектах або магістерських роботах (як правило, такі проекти (роботи) є комплексними, у виконанні яких бере участь група студентів п’ятого курсу під керівництвом керівника ННРС). Зрозуміло, що це найбільш ефективний результат наукової роботи студентів і виконання такої роботи можливе лише добре підготовленими студентами і викладачами.

Разом з виконанням таких робіт на кафедрі СЕП студенти беруть участь в роботі над створенням навчальних посібників, наукових монографій, методичної літератури й ін. Для цього створюються групи, які працюють над певними новітніми темами по дисциплінах. Причому, якщо студенти третіх курсів лише приступили до усвідомлення проблеми (теми), то на старших курсах робота студентів є чисто науковою і складається з освітлення теми (проблеми), її значущості для галузі, шляхів вирішення і підготовки матеріалів для використання у навчальних посібниках і наукових монографіях. Особливою бездоганністю відрізняються ті роботи студентів, в яких вони здатні за результатами теоретичних досліджень розробити завдання (вправи) для використання у навчальному процесі. Студентські роботи стали в нагоді при складанні посібників з курсів «Електричні системи і мережі», «Перехідні процеси», «Електропостачання», «Електрична частина станцій і підстанцій», «Релейний захист», «Електрифікація гірничих робіт» та ін.

Такий взаємний зв’язок ННРС з навчальним процесом є найбільш плідним з точки зору рівня і глибини знань за вказаними дисциплінами.

ННРС навчально-методичного напряму пов’язано з навчально-методичною роботою кафедри. Студенти беруть участь у модернізації лабораторних стендів, підготовці методичних вказівок по виконанню курсових проектів (робіт), домашніх і лабораторних робіт, розробці нових лабораторних установок і т.п. Тут також доцільний зв’язок між студентами різних курсів. Обов’язково, аби ННРС мала реальне значення для організації навчального процесу на кафедрі.

ННРС реферативного характеру передбачає більш поглиблене засвоєння окремих розділів однієї з дисциплін, що на даний момент вивчаються студентами. Тематика рефератів повинна виходити за рамки обов’язкових тем (об’ємів) програми і зумовлювати необхідність роботи студентів з додатковою навчальною, науковою і періодичною науково-дослідною літературою. До таких ННРС залучаються найменш підготовлені студенти.

Усі вказані види ННРС мають багато загального і тому приведений розподіл умовний. Науково-дослідні та навчально-методичні теми мають оглядові розділи, тобто близькі у цьому відношенні до реферативних. З іншого боку, навчально-методична робота часто включає такі експерименти, в тому числі й на лабораторних стендах, що для студентів розглядаються як дослідницькі.

Тематика більшості ННРС пов’язана з держбюджетною і науковою тематиками кафедри СЕП:

  • оптимізація параметрів і режимів електричних мереж і систем електропостачання;

  • електро- й енергозбереження;

  • розробка і створення енергоефективних транспортних систем і т.ін.

Виконання навчально-наукової роботи проводиться переважно поза розкладом. Проте на заняттях за розкладом з’ясовуються проблеми, що виникають під час проведення досліджень. Окремі студенти роблять повідомлення про результати досліджень на даному етапі їх виконання. Привабливість такої організації ННРС у тому, що робота кожного студента не носить келійний характер, а процес її виконання спостерігається кожним студентом. Процес організовано таким чином, що звіти містять дискусійний характер і студенти роблять зауваження та висловлюють свою думку. Тому на таких заняттях, зміст яких близький до семінарів, бажана присутність керівників ННРС. На першому занятті студентам видається програма ННРС, що містить етапи і календарний план роботи, а також приводиться форма і терміни представлення звіту. Подається письмовий науковий звіт, який студент повинен захистити на семінарі, зробити доповідь на конференції, використати в дипломному проекті.

Важливою навичкою, набутою студентом при виконанні ННРС, є уміння раціонально організовувати свою роботу. Тому ННРС без чіткої організації приносить більше шкоди, ніж користі. Виконання календарного плану, обов’язкові відвідування семінарів і письмовий звіт – важливі складові формування фахівців для галузей промисловості. Багатолітній досвід кафедри показує ефективність такої організації ННРС. Робота проводиться таким чином, щоб: не допустити перевантаження студентів, особливо наприкінці семестру, коли здаються заліки з більшості дисциплін; її виконання закінчувалося за 2–3 тижні до кінця семестру; кожен студент дві години на тиждень відвідував семінарські заняття, а чотири години приділяв індивідуальній роботі.

Особлива роль викладача, який керує ННРС. Але не всі здатні виконувати таку роботу ефективно. Практика показує доцільність закріплення за найбільш кваліфікованим викладачем не більше 3–4 студентів. Як виключення, в окремих випадках, може бути й більше. Досвід проведення ННРС показує її ефективність у підвищенні рівня підготовки фахівців, які стають конкурентоздатнішими на ринку праці в нинішніх умовах розвитку країни.


© 2006-2019 Інформація про сайт