НТУ «Днепровская политехника» — соответствие ВремениУДК 621.311.1 (076.03)
ББК 31. 279я73
П 32

Рекомендовано редакційною радою Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 6 від 17.06.2011).


Рецензенти:

І.В. Волков, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, професор (Інститут електродинаміки НАН України);

В.М. Сулейманов, канд. техн. наук, професор, зав. кафедри електричних мереж та системи (Націоналі,ний технічний університет України “КІП”);

кафедра електропостачання підприємств (Приазовський державний технічний університет);

кафедра електропостачання (Національний технічний університет України „КПІ”).

П 32  

Півняк Г.Г.

Розрахунки електричних мереж систем електропостачання [Текст]: навч. посібник / Г.Г. Півняк, Г.А. Кігель, Н.С. Волотковська; за ред. Г.Г.Півняка. - 4-те вид , доопрац. і доп. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 223 с.


Навчальний посібник являє собою збірник задач і вправ з дисципліни “Електричні системи та мережі”. Містить шість розділів, перші п’ять складені з трьох частин: І - стислі теоретичні положення, II - приклади розв’язання типових задач з аналізом отриманих результатів, III - задачі для самостійної роботи. У шостому розділі наведено довідкові дані з електрообладнання мереж.

Для студентів вузів, які навчаються за напрямом 6.050701 Електротехніка та електротехнології, також може бути корисним інженерам та аспірантам.

Іл. 87. Табл. 78. Бібліогр.: 12 назв.

Оригінал-макет цього видання є власністю Національного гірничого університету і його репродукування (відтворення) у будь-якому вигляді без згоди власника заборонено.© Г.Г. Півняк, Г.А. Кігель, Н.С. Волотковська, 2011
© Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011
ЗМІСТ

Передмова 3

Загальні

вказівки до виконання розрахунків
4
 
1 .Схеми заміщення електричних мереж
6
  1.1. Теоретичні положення 6
  1.2. Приклади розв’язання типових задач 17
  1.3. Задачі для самостійної роботи 30

2. Розрахунки усталених режимів електричних мереж
37
  2.1. Теоретичні положення 37
  2.2. Приклади розв’язання типових задач 43
  2.3. Задачі дам самостійної роботи 83

3. Техніко-економічні розрахунки електричних мереж
91
  3.1. Теоретичні положення 91
  3.1.1. Визначення економічних показників 91
  3.1.2. Техніко-економічне визначення параметрів ліній електропередачі 96
  3.2. Приклади розв’язання типових задач 111
  3.3. Задачі для самостійної роботи 130

4. Електричні розрахунки замкнених мереж
138
  4.1. Теоретичні положення 138
  4.2. Приклади розв’язання типових задач 141
  4.3. Задачі для самостійної роботи 156

5. Регулювання режимів в електричних мережах
170
  5.1. Теоретичні положення 170
  5.2. Приклади розв’язанім типових задач 178
  5.3. Задачі для самостійної роботи 185

6. Довідковий матеріал
191

Список рекомендованої літератури
222ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник являє собою збірник задач і вправ до теоретичного матеріалу з розрахунків електричних мереж дисципліни "Електричні системи та мережі". Ця дисципліна є однією з базових у підготовці фахівців з електротехнічних систем електроспоживання. Завдання вивчення дисципліни - формування знань з теорії передачі та розподілу електричної енергії, набуття досвіду розрахунків з визначення параметрів електрообладнання та режимів електричних мереж з урахуванням вимог економічності, надійності електропостачання і забезпечення необхідної якості електроенергії та безпеки її використання тощо. Такі розрахунки виконуються при проектуванні та в процесі експлуатації. Усі розробки даного видання стосуються розрахунків електричних мереж трифазного змінного струму, оскільки розрахунки саме таких мереж займають чільне місце в підготовці і практичній діяльності інженерів-енергетиків підприємств.

Зміст дисципліни вимагає від студентів добрих знань з математики, фізики, хімії, теоретичних основ електротехніки, електричних машин, математичних задач енергетики та вміння використовувати ЕОМ для виконання розрахунків або досліджень режимів мереж і управління ними.

Цей посібник покликаний підвищити рівень підготовки фахівців та допомогти студентам самостійно поглибити знання із зазначеної дисципліни. З цією метою кожний розділ розпочинається зі стислого викладання теоретичних положень з розрахунку мереж. При цьому значна увага приділяється застосуванню традиційних практичних методів, що дасть змогу студентові набути досвіду розрахунків електричних мереж. Крім того, у кожному розділі наведені приклади типових розрахунків з детальним аналізом особливостей їх виконання. При цьому певна увага приділяється алгоритмізації розрахунків, чим підкреслюється можливість формалізувати розрахунки, звівши їх до послідовного виконання операцій з обов’язковою перевіркою отриманих на кожному етапі результатів обчислень. Такий підхід допомагає чітко і логічно формулювати алгоритми розв’язання задач, що є підготовкою до використання ЕОМ у разі більш складних розрахунків. У кількох розділах вихідні дані до деяких задач наведені в табличній формі, що дає змогу значно збільшити їх кількість і допоможе викладачеві в розробці нових варіантів контрольних завдань. У посібнику є також комплексні задачі, вихідні дані яких можна використати для розрахунків у різних розділах. Це повинно допомогти студентам уяснити, що в енергетиці проблеми носять комплексний характер і потребують такого самого вирішення. В окремих випадках є методичні вказівки Щодо виконання розрахунків або коментар результатів. Велика добірка довідкового та нормативного матеріалу допоможе виконати розрахунки без Додаткових затрат часу на їх пошук в довідковій та нормативній літературі.

Автори плекають надією, що ця книга буде прихильно зустрінута викладачами та студентами і зробить вагомий внесок у підвищенні рівня підготовки фахівців. У посібнику використані роботи авторів, але має місце запозичення деяких розробок інших авторів, надрукованих раніше. Враховуючи навчальне призначення посібника, автори не роблять в ньому бібліографічних посилань, вказівок на першоджерела та запозичення з усіх відомих вітчизняних та закордонних видань. Список літератури містить тільки вказівку на матеріали, що рекомендуються як додаткові для поглиблення знань та розширення навичок в області розрахунків електричних мереж.

Навчальні цілі нового видання орієнтовані на вимоги освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців спеціальності напрямку “Електротехніка та електротехнології”. При цьому значна увага приділяється не тільки вирішуванню питань підвищення знань з дисципліни “Електричні системи та мережі”, а й набуттю навичок у практичному розв’язанні проблемних задач електроенергетики.

Автори висловлюють щиру подяку за цінні поради та зауваження, які допомогли удосконалити цю книгу, а також студентам ЕТФ НГУ Акімовій А., Магді P., Сябі Ю., Олійнику А., Постриганю О., Помазан Н., Доброневській Ю., Кустовій Н., Гаврилюк Н., Лавреновій Н., Сейту P., Кобзисту В., Кучеру Є., Щербенку Д., Перекопському Д. за допомогу в підготовці рукопису до видання.


© 2006-2019 Інформація про сайт