НТУ «Днепровская политехника» — соответствие ВремениУДК 620:621.31 (477)
ББК 31.19 (4укр)
С 83

Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах: Загальні засади енергозбереження / За ред. В.А. Жовтянського, М.М. Кулика, Б.С. Стогнія. — К.: Академперіодика, 2006. — Т. 1. — 510 с., Зл. іл.

Книгу підготовлено за єдиним задумом українськими спеціалістами: науковцями, практиками і управлінцями та запрошеними зарубіжними фахівцями. Вона узагальнює перший досвід державного управління у сфері енергозбереження в Україні порівняно з досягненнями у цій сфері країн ближнього та далекого зарубіжжя.

Книга розрахована на керівників і спеціалістів з питань енергозбереження та енергопостачання центральних і місцевих органів виконавчої влади й виробничої сфери, науковців, викладачів, аспірантів і студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Книга подготовлена по единому замыслу украинскими специалистами: учеными, практиками и управленцами и приглашенными зарубежными специалистами. Она обобщает

первый опыт государственного управления в сфере энергосбережения в Украине по сравнению с достижениями в этой сфере стран ближнего и далекого зарубежья.

Книга рассчитана на руководителей и специалистов по вопросам энергосбережения и

энергоснабжения центральных и местных органов исполнительной власти и производственной сферы, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов соответствующих специальностей.

The book is prepared on a uniform conception by the Ukrainian experts: scientists, practitioners, managers, and the invited foreign experts. It generalizes the first experience of the government in energy efficiency sphere in Ukraine in comparison with achievements in this sphere of foreign countries.

The book is meant for heads and experts in energy efficiency and power supply of the central and local executive authorities and industrial sphere. It will be useful for the scientists, teachers, post-graduate students, and specialists, improving their knowledge.

ISBN 966-360-047-0
ISBN 966-360-048-9 T. 1.
© В.А. Жовтянський, М.М. Кулик, Б.С. Стогній, ідея, наукове редагування, 2006
© А.А. Долінський, І.М. Карп, Ю.П. Корчевой, М.М. Кулик, Г.Г. Півняк, Б.С. Стогній, В.М. Клименко, В.Г. Кузнецов, О.Ю. Майстренко, С.І. Випанасенко, ВА. Жовтянський, В.Т. Заїка, Ю.О. Зарубін, С.О. Кудря, С.В. Петров, М.Д. Рабінович, Ю.Т. Разумний, І.Я. Сігал, В.Д. Білодід, А.В. Власюк, І.А. Вольчин, Є.І. Галиновський, Г.Г. Гелетуха, M.B. Гнідий, Н.І. Дунаєвська, O.O. Єрохін, Г.О. Куц, Г.П. Кучин, В.Г. Литвиненко, Є.Є. Нікітін, В.П. Розен, М.В. Руль, Л.С. Симоненко, І.С. Соколовська, 1.1. Стоянова, O.M. Суходоля, А.П. Усік, В.І. Мельник, O.I. Чайка, О.Г. Шполянський, O.M. Бурлій, Л.Ю. Гама-нюк, С.І. Головенко, П.М. Демченко, Г.М. Катренко, Я.М. Коваль, С.І. Куркін, Л.О. Літинська, М.В. Малая, В.А. Мелещик, Л.І. Мельник, В.О. Нейман, M.I. Поровський, В.Я. Скрипко, Ю.І. Улітіч, І.А. Фоменко, А.Р. Щокін, А.О. Юхименко, В.І. Яковенко, 2006
© Академперіодика, 2006ЗМІСТ

СЛОВО ДО ЧИТАЧА (Б.Є. Патон)
5

ЦІНА ПЕРЕРВАНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ (замість передмови)
7

ВІД РЕДАКТОРІВ
10

PREFACE AND ACKNOLEGMENTS (від редакторів - англійською мовою)
16

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
19

ЧАСТИНА 1

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ
 

Розділ 1

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ - ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (Б.С. Стогній, В.А. Жовтянський)
21
 
1.1. Передісторія проблеми
21
  1.2. Передумови розробки Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та дальшу перспективу. 26
  1.3. Проблема енергоефективності в національній економіці 29
  1.4. Взаємозв’язок факторів енергоефективності і кризових явищ в українській економіці. Динаміка енергоємності ВВП 32
  1.5. Визначальні фактори впливу на енергоємність ВВП 37
  1.5.1. Технологічний рівень 37
  1.5.2. Тіньова економіка 40
  1.5.3. Галузева структура національної економіки 42
  1.6. Основи фізико-технічних методів визначення ефективності використання ПЕР 45
  1.7. Оцінка ефективності використання ПЕР на прогнозований період 47
  Література 51

Розділ 2

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ (М.В. Гнідий)
53
 
2.1. Сутність енергозбереження
53
  2.2. Основні складові державної політики енергозбереження 55
  2.3. Визначення обсягів енергозаощадження 57
  2.4. Потенціал енергозбереження 60
  Література 64

Розділ 3

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ (Ю.І. Галиновський, В.І. Мельник)
65
 
3.1. Визначення показників ефективності використання ПЕР
65
  3.2. Класифікація показників ефективності використання ПЕР 66
  3.3. Означення показників ефективності використання ПЕР та методи їх розрахунків 67
  3.3.1. Елементи системи національних рахунків 68
  3.3.2. Прямі показники ефективності використання ПЕР 69
  3.3.3. Комбіновані непрямі показники 71
  3.3.4. Вартісні показники 72
  3.3.5. Натуральні показники 73
  3.3.6. Узагальнюючі показники 73
  3.4. Показники ефективності використання ПЕР у державній статистичній звітності 76
  Література 77

Розділ 4

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ (М.В. Гнідий, В.А. Жовтянський)
79
 
4.1. Порівняльний аналіз напрямів підвищення енергоефективності в промислово-розвинутих країнах
79
  4.2. Показники ефективності енергозберігаючих заходів 90
  4.3. Визначення відвернених збитків від забруднення довкілля 93
  4.4. Вплив структурного фактора на енергозбереження 95
  Л ітература 97

Розділ 5

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ (М.М. Кулиї)
98
 
5.1. Електроенергетичний комплекс
99
  5.2. Нафтогазовий комплекс 106
  5.3. Вугільна промисловість 109
  5.4. Теплозабезпечення 111

Розділ 6

ПОТРЕБА ЕКОНОМІКИ 1 СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В ПАЛИВІ ТА ЕНЕРГІЇ (В.І. Мельник)
113
 
6.1. Стан енергетичного забезпечення національної економіки
113
  6.2. Прогноз енергетичного забезпечення національної економіки на 2001—2010 рр. 115

Розділ 7

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ БАЛАНСИ УКРАЇНИ (В.І. Мельник)
120
 
7.1. Загальні положення
120
  7.2. Звітні паливно-енергетичні баланси за 1990 і 2000 рр. 123
  7.3. Прогнозний паливно-енергетичний баланс України на 2010 р. 123

ЧАСТИНА 2

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ
 

Розділ 8

КОМПЛЕКСНА ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ (М.М. Кулик, В.А. Жовтянський, М.В. Гнідий)
131
 
8.1. Розроблення Комплексної державної програми енергозбереження України
131
  8.1.1. Мета та призначення КДПЕ 131
  8.1.2. Основні техніко-економічні показники КДПЕ 133
  8.1.3. Стан реалізації КДПЕ 138
  8.2. Уточнені показники КДПЕ 139
  8.2.1. Прогноз споживання ПЕР 141
  8.2.2. Стан та перспективи ефективності використання ПЕР 149
  8.2.3. Економічно-доцільний рівень енергозбереження 149
  8.2.4. Енергозбереження за рахунок використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії 161
  8.3. Механізм економічного стимулювання енергозбереження 164
  8.3.1. Активізація джерел фінансування енергозбереження 165
  8.3.2. Впровадження лізингових операцій як альтернативи податковим джерелам фінансування енергозбереження 165
  8.3.3. Удосконалення існуючої податкової політики з метою стимулювання енергозберігаючих заходів 167
  8.3.4. Удосконалення цінової політики як передумови зацікавленості в енергозбереженні 168

Розділ 9

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ НЕТРАДИЦІЙНИХ 1 ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ТА МАЛОЇ ГІДРО- 1 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (М.І. Поровський, А.Р. Щокін, С.О. Кудря)
170
 
Література
181

Розділ 10

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ (О.О. Єрохін)
182
 
10.1. Характеристика енергоспоживання регіонами
182
  10.2. Показники ефективності використання ПЕР у регіонах України 184
  10.3. Державне управління енергозбереженням на регіональному рівні 187
  10.4. Регіональні програми енергозбереження 188
  10.5. Моніторинг стану енергозбереження в регіональному розрізі 189

Розділ 11

ДОСВІД РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ
191
 
11.1. Дніпропетровська область (В.А. Мелещик)
191
  11.2. Місто Київ (І.А. Фоменко) 199
  11.2.1. Організація роботи з енергозбереження 199
  11.2.2. Напрями підвищення ефективності енергосистем на прикладі АК «Київенерго» 203
  11.3. Львівська область (Л.І .Мельник) 210
  11.4. Рівненська область (А.О. Юхименко) 214
  11.4.1. Програма першочергових малозатратних і перспективних заходів з енергозбереження на період до 2010 р. 214
  11.4.2. Споживання ПЕР в області та його основні тенденції 216
  11.4.3. Програма заходів щодо скорочення споживання природного газу в області 217
  11.4.4. Програма поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії 217
  11.4.5. Районні (міські) комплексні програми з енергозбереження 218
  11.4.6. Енергетичні обстеження, паспротизація бюджетної і виробничої сфери 219
  11.4.7. Обласна програма підвищення фахового і громадсько-освітнього рівня у сфері енергозбереження 220

Розділ 12

ПРОГРАМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ І ВОДИ В УКРАЇНІ (Л.Ю. Гаманюк)
223

Розділ 13

СТАНДАРТИЗАЦІЯ У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ (В.А. Жовтянський, В.П. Розен, І.І. Стоянов, І.С. Соколовська, В.І. Яковенко)
227
 
13.1. Основні принципи стандартизації вимог з енергозбереження
229
  13.2. Класифікація завдань стандартизації у сфері енергозбереження 231
  13.3. Структура комплексу стандартів з енергозбереження 237
  Л ітература 244

Розділ 14

НОРМУВАННЯ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ (В.А. Жовтянський, В.Г. Литвиненко, В.І. Яковенко)
245
 
14.1. Передумови запровадження нормування
245
  14.2. Система нормування: радикальний поворот до ефективності 247
  14.3. Практичні аспекти нормування 250
  14.4. Статистична звітність щодо питомих витрат ПЕР 255
  14.5. Методика аналізу ефективності використання ПЕР 258
  14.6. Практичне застосування механізмів нормування питомих витрат на основі наскрізних показників для оптимізації споживання ПЕР у виробничих умовах 260
  Л ітература 263

Розділ 15

ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ НЕЕФЕКТИВНОМУ ВИКОРИСТАННЮ ПЕР (Л.Ю. Гаманюк)
264
 
15.1. Проведення експертизи з енергозбереження проектів будівництва в стадії проектування
264
  15.2. Роз’яснювальна робота щодо переваг енергозбереження 265
  15.3. Надання пропозицій та приписів підприємствам щодо ефективного використання ПЕР за підсумками перевірок 266

ЧАСТИНА 3

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, ЦІНОВА І ТАРИІФНА ПОЛІТИКА
 

Розділ 16

ЗАКОНОДАВСТВО 3 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ (В.А. Жовтянський, М.В. Малая, О.М. Суходоли)
268
 
16.1. Інституційні засади енергозбереження
269
  16.2. Регулятивні та заохочувальні механізми енергозбереження 270
  Література 280

Розділ 17

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У РОЗРІЗІ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ (В.А. Жовтянський)
281
 
17.1. Загальні проблеми розвитку законодавства з енергозбереження. Економічний механізм стимулювання енергозбереження
281
  17.2. Фінансування проектів енергозбереження третьою стороною. Бюджетна сфера 288
  17.3. Законодавче стимулювання комбінованого виробництва електричної та теплової енергії 291
  17.4. Законодавчі аспекти запровадження управління енерговикорис-танням 292
  17.5. Енергозбереження і ключові проблеми житлово-комунальної сфери 297
  17.6. Законодавче урегулювання питань обліку ПЕР та води 299
  17.7. Енергетичний аудит та енергетичний менеджмент 300
  Література 302

Розділ 18

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ (Г.О. Куц, А.П. Усік, Л.О. Літинська)
303
 
Література
313

Розділ 19

ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (Л.С. Симоненко)
314
 
19.1. Особливості ціноутворення в електроенергетиці
314
  19.2. Огляд формування системи тарифів у різних країнах світу 315
  19.3. Сучасна структура тарифів у різних країнах 317
  19.4. Запровадження ринків електричної енергії 319
  19.5. Формування цін і тарифів на енергетичному ринку у Великій Британії 320
  19.6. Умови переходу України до оптового ринку електроенергії 321
  19.7. Український ринок електричної енергії 322
  19.8. Формування ціни на електричну енергію на ринку електричної енергії України 326

Розділ 20

РЕФОРМУВАННЯ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕФОРМИ В ГАЛУЗІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
328

ЧАСТИНА 4

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БЮДЖЕТНІЙ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРАХ
 

Розділ 21

ОСОБЛИВОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ (С.І. Головенко, В.А. Жовтянський, В.І. Яковенко)
335
 
Література
342

Розділ 22

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ В УКРАЇНІ (В.А. Жовтянський)
343

Розділ 23

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ (В. А. Жовтянський, С.І. Куркін, Є. Є. Нікітін)
350
 
Література
356

Розділ 24

МАРКУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ (О.М. Суходоля)
357

Розділ 25

ГРАНИЧНІ НОРМИ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ (В.А. Жовтянський, В.І. Яковенко, А.В. Власюк,  Г.П. Кучин,  В.Я. Скрипко)
362
 
Література
366

ЧАСТИНА 5

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПЕКУ РОЗРІЗІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
 

Розділ 26

СТАН ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ (В.Д. Білодід, В.А. Жовтянський, Ю.І. Улітіч)
367
 
26.1. Структурна перебудова паливно-енергетичного комплексу
367
  26.1.1. Електроенергетична галузь 367
  26.1.2. Вугільна галузь 368
  26.1.З. Нафтогазовий комплекс 369
  26.2. Напрями ефективного використання енергоресурсів 370
  26.2.1. Електроенергетика 371
  26.2.2. Вугільна галузь 381
  26.2.3. НАК «Нафтогаз України» 384
  Література 388

Розділ 27

ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ (В.О. Нейман)
389
 
Література
393

Розділ 28

НОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ (Я.М. Коваль, Г.М. Катренко)
394
 
28.1. Особливості нормування технологічних витрат електроенергії в електричних мережах
394
  28.2. Етапи становлення та удосконалення нормативної бази нормування ТВЕ в Україні 394
  28.3. Результати реалізації положень нормативних документів та основні проблемні питання 397

Розділ 29

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ СПОЖИВАННЯМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (В.Г. Кузнецов, О.Г. Шполянський)
399
 
29.1. Типи програм регулювання навантаження
399
  29.1.1. Реакція на навантаження (Load Response) 400
  29.1.2. Реакція на ціну (Price Response) 401
  29.2. Перспективи участі споживачів у програмах регулювання навантаження 403
  29.2.1. Фактори, що впливають на участь у програмі масового прямого управління навантаженням 403
  29.2.2. Фактори участі у програмі торгів попиту (Demand Bidding) 404
  29.2.3. Фактори не участі у програмі торгів попиту (Demand Bidding) 404
  29.2.4. Фактори участі та не участі у програмі визначення ціни у реальному часі (Real-Time Pricing) 405
  29.3. Практичний досвід зарубіжних країн з управління навантаженням 406
  29.3.1. Досвід енергокомпаній і корпорацій США 406
  29.3.2. Досвід Коста-Ріки 408
  29.4. Прогнозування навантажень 410
  Література 412

Розділ 30

ПЕРСПЕКТИВИ СКОРОЧЕННЯ СПОЖИВАННЯ ГАЗУ ТА МАЗУТУ НА ПІДСВІЧУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВУГІЛЛЯ (Ю.П. Корчевой, ВА Жовтянський, ІА Воль чин, Н.І. Дунаєвська)
413
 
Література
427

Розділ 31

ШЛЯХИ РАДИКАЛЬГО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВУГІЛЛЯ НА ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ (Б.С. Стогній, Ю.П. Корчевой, О.Ю. Майстренко)
 
 
31.1. Аналіз стану теплової енергетики України, шляхів її реконструкції і розвитку
430
  31.2. Технології спалювання вугілля в циркулюючому киплячому шарі 432
  31.3. Технології спалювання і газифікації вугілля у киплячому і циркулюючому киплячому шарах під тиском 437
  31.4. Рекомендації щодо використання технологій киплячого шару для спалювання і газифікації енергетичного вугілля України 445
  Література 448

Розділ 32

ПРОБЛЕМИ ЗОЛЬНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВУГІЛЛЯ (Л.Ю. Гаманюк)
450

Розділ 33

ПРОБЛЕМИ РЕСУРСОЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ УКРАЇНИ (Г.Г. Півняк, С.І. Випанасенко, В.Т. Заїка, Ю.Т. Разумний)
455
 
Література
467

Розділ 34

ПРИРОДНИЙ ГАЗ - ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ЕНЕРГЕТИКИ (І.М. Карп, І.Я. Сігал)
468

Розділ 35

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО НАФТОГАЗОВИДОБУТКУ (П.М. Демченко, О.Ю. Зарубін, О.М. Бурлій)
475
 
Література
483

Розділ 36

РЕЗЕРВИ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ (А.А. Долінський, В.М. Кпименко, Г.Г. Гелетуха, О.І. Чайка)
484
 
Література
492

Розділ 37

ПЛАЗМОВЕ АЛЮМОКЕРАМІЧНЕ ПОКТРИТТЯ ТРУБ - ГАРАНТІЯ «ВІЧНИХ» ТРУБОПРОВОДІВ (С.В. Петров)
493

Література
500СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Ця книга — це сплав досвіду державного управління енергозбереженням у нашій молодій державі, інженерного бачення шляхів розв’язання найбільш назрілих питань підвищення енергоефективності у масштабах економіки та виважених академічних підходів до проблеми, яка стала одним з ключових елементів сучасної світової культури, пронизаної ідеями раціонального природокористування.

Не зайве ще раз нагадати, що від розв’язання проблем енергозбереження істотно залежить рівень благополучного майбутнього нашої держави та її громадян. Мета книги — грунтовне розкриття цієї багатогранної проблеми. До підготовки книги залучені висококваліфіковані спеціалісти, які є своєрідним мозковим штурмом порушеної проблеми. За глибиною та всеохопністю розгляду розмаїття питань важливої державної проблеми, якою є енергозбереження, книга є унікальною.

Дуже показово, що ядром авторського колективу, який об’єднався навколо ідеї підготовки цього видання, є спеціалісти, так чи інакше пов’язані у своїй діяльності з Відділенням фізико-технічних проблем енергетики Національної академії наук України. Це ще раз підкреслює внутрішню несперечливість питань розвитку енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу України. Глибоко помилковими є іноді побутуючі намагання протиставити ці сфери діяльності, Грунтуючись на сентенції, що енергозбереження нібито скорочує прибутки енергетичної галузі та обмежує її розвиток. Істина ж полягає у тому, що для виходу української економіки на рубежі розвинених країн (відповідно добробуту громадян) необхідно, як мінімум, утричі підвищити її енергоефективність та удвічі — обсяги використання паливно-енергетичних ресурсів. І це завдання є двоєдиним.

Можна сподіватися, що представлені у цьому виданні сума знань та ідей стануть потужним імпульсом для тих, хто покликаний матеріалізувати їх повсякденою працею. У першу чергу, це стосується керівників і фахівців підприємств та організацій.

Дуже корисною стане книга і для спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, службова діяльність яких пов’язана з питаннями енергозбереження та енергопостачання.

Науковці, викладачі та студенти знайдуть тут найбільш системне в сучасній українській літературі викладення питань енергозбереження.ПАТОН Б.Є., академік, Президент Національної академії наук УкраїниЦІНА ПЕРЕРВАНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ
(замість передмови)

Енергоємність валового внутрішнього продукту (ВВП) — один з найбільш загальних показників ефективності економіки кожної країни. Вона відповідає обсягу споживання енергоресурсів для задоволення енергетичних виробничих і невиробничих потреб країни на одиницю ВВП. Цей показник в Україні за станом на 2002 р. є у 2,5-4 рази вищим порівняно з розвиненими країнами і продовжує залишатись одним з найбільших у світі. Проте такий «рекорд» має різко негативний вплив на економіку. Порівнюючи у цьому відношенні ситуацію в Україні з розвиненими країнами, можна оціночно сказати, що кожні десятки відсотків «лишньої» енергоємності ВВП обертаються зниженням ВВП на одну особу населення країни в кілька разів.

Передумова такої ситуації сягає ще часів СРСР, в якому Україна була форпостом індустріалізації на основі дешевих енергоресурсів і її енергоємність ВВП ще на 25% перевищувала середньосоюзну — теж надто високу. З середини 70-х років, коли після ізраїльсько-арабських воєн і пов’язаної з ними світової енергетичної кризи, людство вперше перейнялося проблемами енергозбереження, не було зроблено належних висновків щодо важливості проблеми. Для порівняння: динаміка зменшення енергоємності ВВП протягом 1975-1990 рр. становила, у %: США —46, Японія (де вона й до цього була на рекордно низькому рівні) — 35, СРСР — лише на 16.

Досить драматичною динамікою характеризується історія українського енергозбереження доби її власної державності. Національній економіці знадобилось довгих 14 років, щоб повернутись за показниками енергоємності ВВП до вихідних позицій за станом на 1990 р.

Зі всією гостротою проблема енергозбереження постала в Україні з вичерпанням власних родовищ енергоресурсів, їхнім віддаленням від її кордонів та різким подорожчанням. На сьогодні така проблема є, власне, органічним елементом сучасної світової культури, пронизаної ідеями раціонального природокористування, стрижнем своєрідної філософії самообмеження споживання на рівні розумної достатності. Проте, якщо для країн Заходу енергозбереження — це питання економічної та екологічної доцільності, то для України — виживання, оскільки до цього часу все ще не досягнута збалансованість платоспроможного споживання енергоресурсів — як внутрішнього, так і за імпортом. З точки зору енергозбереження — це корінна розбіжність ситуації в нашій державі та розвинених країнах.

Найбільш неприродним є те, що низька ефективність споживання енергоресурсів взагалі не відповідає традиційній ощадності та акуратності українця. Дійсно, навіть звичайна українська хата є класичним зразком енергозберігаючих технологій. Музей народної архітектури та побуту України під Києвом (с.Пирогів) у цьому відношенні цілком можна назвати музеєм енергозбереження. Тепла висока стріха, сіни, прилеглі до них господарські приміщення, невеликі вікна, додаткове утеплення взимку зовнішніх стін — все це дозволяло в умовах досить суворої зими досягати, виражаючись сучасною мовою, балансу енергоспоживання або ж іншими словами — комфортних умов в оселі при відносно невеликих матеріальних затратах.

Інша справа — масова міська забудова, де як правило, у під’їздах гуляє вітер, а низька якість теплопостачання неспроможна забезпечити комфортні умови в опалювальний сезон. Вона ж зумовлюється низькою дисципліною платежів населенням, яке, у свою чергу, неспроможне забезпечити їх внаслідок низького рівня доходів. У принципі, проблемі повинні зарадити субсидії, проте дуже часто вони є віртуальними. Отже на відміну від сільської хати, тут відсутній платоспроможний баланс споживання енергоресурсів. Більше того, в умовах енерго- та водопостачання так званими приєднаними мережами у відсутність приладів обліку виникає ілюзія вічних та невичерпних джерел ресурсів десь там, за стінами оселі — ніби атмосферного повітря; це не сприяє ощадності їхнього використання. Таким чином, сільська хата і «сучасний» міський мікрорайон помітно контрастують між собою щодо ефективності енергоспоживання.

Цей розрив у національних традиціях поколінь має ще й жорстко-прагматичний зміст. Адже, що стоїть за вже згаданою «незбалансованістю»? Це означає, що у ланцюжку кругообігу грошей у державі (населення — підприємства (зокрема енергопостачальні) — держава) порушується платоспроможніть його окремих суб’єктів і відповідно їхні партнери недоотримують кошти. Причому програють всі ланки цього ланцюжка: держава, одержуючи незначні податкові надходження внаслідок низької (енерго)ефективності підприємств, неспроможна забезпечити гідну заробітну плату працівникам бюджетної сфери та виплати пенсій і субсидій населенню, яке у своїй масі перебуває на межі бідності як і обслуговуючі його підприємства-енергопостачальники. Така ситуація триває з початку 90-х років XX ст.: хоч і не шокова, але й не терапія, скоріше поступова деградація.... Стосовно згаданих підприємств це можна підтвердити цілком конкретними фактами старіння основних фондів, яке на сьогодні наближається до стовідсоткового показника. А щодо населення, то майже 10% сімей у нас — «на субсидії».

Можливо, марнотратне споживання енергоресурсів є неодмінним супутником хоча б мінімуму міського комфорту? Ні. Відомо, що у США, Великобританії є експериментальні цілком комфортні споруди, функціонування яких в умовах місцевого клімату практично не вимагає залучення традиційних енергоресурсів. Вони мають систему рухомих архітектурних елементів, які за допомогою комп’ютерів постійно пристосовуються до зовнішніх погодних умов, оптимально використовуючи сонячне тепло або, навпаки, прохолоду вітру. Проте вони є дуже дорогими, незрівнянними за вартістю з економією енергоресурсів. Тому є сенс говорити про економічно доцільний потенціал енергозбереження. Він визначається на основі порівняння ефективності технологій (зокрема побутових) з найбільш розвиненими країнами і становить для України майже 50% від її загального споживання енергоресурсів. Цього практично достатньо для усунення зовнішньої залежності від їхніх імпортних поставок.

Таким чином, перервана культурна традиція ощадності та акуратності українця надто багато вартує державі та її громадянам. Ця книга покликана привернути увагу до гостроти проблеми та визначити шляхи її подолання.


© 2006-2019 Інформація про сайт